Välj en sida

Hulttilanjoki ån i april 2023. (LUVY / Erkka Laitinen)

I projektet Minskning av jord- och skogsbrukets belastning (LUMME), som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY), förverkligar man vattenskyddskonstruktioner samt samlar in och delar med sig information om jord- och skogsbrukets vattenskydd. Planeringen har inletts år 2022 och konstruktioner förverkligas under åren 2022–2024.

I LUMME-projektet följer man med verkningarna med hjälp av bl.a. kontinuerlig mätning av vattenkvaliteten. Metoden gör det möjligt att förutom registrera snabba förändringar i vattenkvaliteten även på lång sikt följa med effekterna av vattenskyddsåtgärderna. 

“Mätapparaturen mäter vattenkvaliteten dygnet runt med en halv timmes intervaller och då kan man få t.ex. de snabba förändringarna i vattenkvaliteten i samband med störtregn dokumenterade”, berättar projektarbetare Erkka Laitinen från LUVY.

På hösten 2022 inleddes de kontinuerliga mätningarna i Karisåns vattendrags utloppsfåra i Svartå. Nya uppföljningsplatser under år 2023 är fåran Hulttilanjoki vid sjön Enäjärvi i Vichtis samt en skogbruksvåtmark i sjön Hiidenvesis tillrinningsområde.

Hulttilanjoki mätstationer, som ligger inom Sjundeå å:s tillrinningsområde, har placerats i fårans övre och nedre del, och då är det möjligt att få noggrannare data än tidigare om variationerna i näringshalterna och algmängderna i vattnet som transporteras från Enäjärvi sjö till Hulttilanjoki ån samt Hulttilajoki åns diffusa belastning. En livskraftig och hinderfri Sjundeå å 2030-vattendragsvisionen, som koordineras av LUVY, har som målsättning att få Sjundeå å jämte tillrinningsområdet och sjöarna i gott ekologiskt tillstånd.

Vid skogsbruksvåtmarken, som ligger inom Hiidenvesi sjös tillrinningsområde, följer man å sin sida med skogsbrukets vattenskyddskonstruktioners inverkan på vattnets kvalitet. Hiidenvesi sjö jämte tillrinningsområdet är en del av Laxfiskarna till Karisån 2030-vattendragsvisionen, som koordineras av LUVY och där ligger säkerställandet av en livskraftig population av flodpärlmussla vattendraget i centrum. För att uppnå målet utför man utöver uppföljning av vattenkvaliteten i Karisåns vattendrag även förbättringar av vandringsförbindelserna, stärker laxfiskstammarna samt utför restaureringar av rinnande vatten.  

Förutom i Svartån och vid skogsbruksvåtmarken följer man kontinuerligt med vattenkvaliteten även i två fåror, som rinner till Hiidenvesi sjö, i ån Vanjoki där flödet är stort samt i en mindre lantbruksfåra.

Man kan bekanta sig med mätdatat och de vattenkvalitetsparametrar som mäts på Vattnenskvalitet-sidorna >>

Tilläggsuppgifter:

Erkka Laitinen
projektarbetare
erkka.laitinen@luvy.fi
050 476 2884

Katja Pellikka
vattendragssakkunnig
katja.pellikka@luvy.fi
050 475 4452

LUMME-projektet verkställer åtgärder för att kontrollera belastningen från jord- och skogsbruket, följer upp restaureringsåtgärdernas effekt samt bjuder på aktuell information om vattenskyddsåtgärder och dess stödformer till regionens jord- och skogsbruksaktörer. 

Projektet finansieras via de regionala vattendragsvisionerna Laxfiskarna till Svartån 2030, En livskraftig och hinderfri Sjundeå å 2030 och Kustvattenvision 2050 och via projektet Hiidenvesi restaurering av kommunerna Lojo, Raseborg, Vichtis, Kyrkslätt, Högfors, Sjundeå och Ingå. Därtill finansieras Hiidenvesi-projektet av Helsingforsregionens miljötjänster HRM, fiskeriområdet Karjaanjoen vesistön kalatalousalue. Miljöministeriet finansierar projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram med en andel på 50 % under åren 2022–2024.

Sjundeå å 2030 -vattendragsvisionen finansieras under åren 2019–2024 av kommunerna: Vichtis, Lojo, Sjundeå, Ingå och Kyrkslätt samt Rosk’n Roll Oy Ab och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Miljöministeriet finansierar Sjundeå å 2030 -vattendragsvisionen under åren 2019–2022 till 50 % av de förverkligade kostnaderna med medel ur vattenskyddets effektiveringsprogram. Dessutom har Föreningen Nylands friluftsområden UUVI deltagit i finansieringen av projektet 2020–2021. Projektet Restaureringen av Sjundeå å 2020–2022 är en del av Sjundeå å 2030-vattendragsvisionen.

Laxfiskarna till Svartån-vattendragsvision: Svatråns vattendrag och dess tillrinningsområden är i gott ekologiskt tillstånd, flodpärlmusslans och laxfiskarnas naturliga livscykel är tryggad och rekreationsmöjligheterna i vattendraget har blivit mångsidigare.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.