Välj en sida

Våtmark i Västankvarn, Ingå. (Yrkeshögskolan Novia / Kay Feliciano)

Välfungerande vattenvårdssystem i jordbruket gynnar både odlingsmarkens skick och miljön. Många åtgärder har redan vidtagits på olika håll i landet för att minska näringsbelastningen på vattendragen, bland annat anläggning av våtmarker, konstruktion av tvåstegsdiken, användning av jordförbättringsmedel och skötsel av åkermarkens struktur. Den 7–8 november ordnas ett seminarium om praktiska lösningar för jordbrukets vattenvård i Raseborg.

Seminariet är menat för jordbrukare, studerande, entreprenörer, planerare och personer som jobbar inom rådgivning, organisationer, förvaltning och projekt. Anmälan är öppen för alla intresserade. Målet är att lyfta fram goda exempel från både fastlandet och Åland och att skapa nya nätverk mellan personer som jobbar inom jordbruk och vattenvård. Ett motsvarande seminarium ordnades på Åland i mars, vilket ledde till insikten att det behövs flera evenemang där olika aktörer kan träffas och diskutera dessa frågor.

Den första dagen av seminariet ordnas vid Yrkeshögskolan Novias campus i Ekenäs. Programmet består av presentationer av västnyländska och åländska projekt, erfarenheter från jordbrukare, info om tvåstegsdiken, underhåll av lokal dränering och stöd för jordbrukets våtmarker och andra vattenvårdslösningar. Dagen inleds med en internationell synvinkel, då Dr. Stefan Ewert kopplar upp sig online från universitetet i Greifswald i Tyskland och presenterar global kartläggning av våtmarker och tar upp politiska och sociala aspekter som berör anläggning av våtmarker.

Den andra dagen består av studiebesök till tvåstegsdiken och våtmarker i Snappertuna och korta presentationer om bland annat ytplanering av åkrar. Om vädret tillåter, grävs även en markstrukturgrop som seminariebesökarna får bekanta sig med, med handledning av Emil Hästbacka från Nylands Svenska Lantbrukssällskap.

Som organisatörer fungerar Yrkeshögskolan Novia, SLC Nyland, Projektet Raseborgs å, Västra Nylands vatten och miljö r.f. (LUVY) och Baltic Sea Action Group och Ålands Vatten Ab/vattenskydd.ax. Seminariet understöds av Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden.

Program och länk till anmälningsformulär hittas på webbadressen: https://www.novia.fi/vatmarker/seminarium-7-8-11-2023

Tilläggsuppgifter:

Sara Vaskio
Projektet Raseborgs å
sara.vaskio@raseborg.fi
019 289 2270

Heidi Barman-Geust
Yrkeshögskolan Novia
heidi.barman-geust@novia.fi
044 449 8101

Västra Nylands kustvattenvision 2021–2022 -projektet finansieras av Raseborg, Ingå, Sjundeå, Kyrkslätt, Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) och Nylands NTM-central. Miljöministeriet har finansierat projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram med en andel på 50 % under åren 2021–2022.

LUMME-projektet verkställer åtgärder för att kontrollera belastningen från jord- och skogsbruket, följer upp restaureringsåtgärdernas effekt samt bjuder på aktuell information om vattenskyddsåtgärder och dess stödformer till regionens jord- och skogsbruksaktörer. 

Projektet finansieras via de regionala vattendragsvisionerna Laxfiskarna till Svartån 2030, En livskraftig och hinderfri Sjundeå å 2030 och Kustvattenvision 2050 och via projektet Hiidenvesi restaurering av kommunerna Lojo, Raseborg, Vichtis, Kyrkslätt, Högfors, Sjundeå och Ingå. Därtill finansieras Hiidenvesi-projektet av Helsingforsregionens miljötjänster HRM, fiskeriområdet Karjaanjoen vesistön kalatalousalue. Miljöministeriet finansierar projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram med en andel på 50 % under åren 2022–2024.

VALUME II-projektet förverkligas som en del av Kustvattenvisionen 2050 -arbetet som strävar efter att förbättra kustvattnens tillstånd. Ett sexårigt finansieringsavtal har gjorts tillsammans med kommunerna, med målsättningen att restaurera kustvattnen. Visionen finansieras för närvarande av Raseborgs, Sjundeås och Kyrkslätts kommuner. Projektet har fått finansiering från Miljöministeriets Program för effektiverat vattenskydd (NTM-centralen i Norra Österbotten, vattenhantering inom jord- och skogsbruket) 210 000 € för åren 20232025. Projektet tar slut 15.6.2025. 

Vattenskyddets effektiveringsprogram 2019–2023, som startades av miljöministeriet, är en betydande satsning på skyddet av vattnen: målet är ett gott tillstånd i Östersjön och inlandsvattnen.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.