Välj en sida

Ilkka Juva presenterar vattenförsörjningsstrategier och framtidens riktlinjer. (LUVY / Kirsi Mansilla)

Drygt 20 personer sammankom vid ett seminarium i Trä-Anttila den 11.10 för att höra aktuella saker gällande glesbygdens avloppsvattenbehandling. På plats fanns också olika tillverkare av utrustning i form av en minimässa, där man kunde bekanta sig med olika behandlingssystem för avloppsvatten. 

Seminariet öppnades av Västra Nylands vatten och miljö rf:s (LUVY) projektkoordinator Virve Ståhl

Därefter fortsatte Kirsi Mansilla med att berätta om glesbygdsavloppsvattenprojektet och det arbete som utförts inom ramen för det och hon berättade också kort om lagstiftningen, som berör glesbygdens avloppsvattenbehandling. 

Efter presentationerna berättade Ilkka Juva från Södra Savolax NTM-central om vattenförsörjningsreformen, den regionala vattenförsörjningsstrategin samt Nylands vattenförsörjnings åtgärdsprogram. En landsomfattande vision för vattenförsörjningen är en ansvarsfull vattenförsörjning 2030, där speciellt vattenförsörjningssektorns samarbete och samverkan lyfts fram. Nyland hör regionalt till ost-syd vattenförsörjningsstrategin, där visionen redan tar sikte på 2050-talet. Speciellt i det nuvarande världsläget betonas vattenförsörjningens driftsäkerhet samt den samhälleliga uppskattningen.

Finlands Miljöcentrals specialsakkunniga Vuokko Laukka berättade om separatinsamling av avloppsvatten samt om tillvaratagande av näringsämnen. Även det temat har aktualiserats som allt viktigare i det nuvarande världsläget, där de näringsämnen som lantbruket använder såsom kväve och kalium, har kommit från Ryssland. I hushållsavloppsvattnet finns mycket näringsämnen, som huvudsakligen finns i det svarta avloppsvattnet dvs. i WC-vattnet. Genom att separat samla in och behandla det svarta avloppsvattnet, skulle det vara möjligt att få tiotals procent av avloppsvattnets näringsämnen i användning som gödsel. Även rejektvattnet från rötning av reningsverksslam har en stor potential då det gäller näringshalterna. I fortsättningen borde man tänka så, att även små näringsströmmar borde kunna utnyttjas. Kunde man som exempel utnyttja avloppsvattnens näringsämnen som en del av matproduktionens försörjningsberedskap?

Som sist i tur stod ett praktiskt anförande, som gällde gällande fritidsbosättningens oberoende avloppsvattensystem och det presenterades av Ilkka Raita från förtaget Raita Environment. Iden med ett oberoende avloppsvattensystem är, att de fungerar som en självständig enhet och de kan servas på egen hand av fastighetsägaren. Utgångsläget är lösningar med lång livslängd, där man inte behöver pumpningar eller transporter av slam, utan slammet utnyttjas där det bildats dvs. på fastigheten. På det sättet minskar man kolavtrycket och inverkan på miljön. Speciellt i fritidsbostäder kan man lösa det med hjälp av torrtoaletter och separat insamling av gråvattnet med separata behandlingssystem.

Seminariets presentationer finns att läsa på evenemangssidorna >>

Under hela seminariet hade deltagarna möjlighet att bekanta sig med olika avloppsvattensystem, som tillverkarna av utrustning kan erbjuda. På plats fann representanter från fem olika företag. Diskussion väckte speciellt det, hur man kan motivera folk till at förnya system. Man behöver inte alltid förnya hela systemet, utan genom att effektivisera det gamla systemet, kan man uppnå de reningsnivåer som krävs. Nuförtiden finns det att tillgå många olika lösningar som lämpar sig för olika tomter och förhållanden. Via sakkunnig planering är det möjligt att hitta fungerande lösningar med lång livslängd.

Tilläggsuppgifter:

Virve Ståhl
grundvattensakkunnig, projektkoordinator
virve.stahl@luvy.fi
050 447 4993

Västra Nylands glesbygdsavloppsvattenprojekt strävar till, att främja behandlingen av glesbygdens avloppsvatten i samarbete med kommunerna. Områdets 8 kommuner deltar i projektet som finansiärer: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Projektet koordineras av LUVY. Projektet är en del av de västnyländska kommunernas glesbygdsavloppsvattenstrategi 2022–2026. Projektets finansiering kommer från områdets kommuner.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.