Välj en sida

LUVYs projektledningsteam

Presentation av LUVYs projektledningsteam – nyskapande och målinriktade insatser för att förverkliga vattendragsprojekten

Bekanta dig med LUVYs projektledningsteam, inom vilket följande personer verkar: verksamhetsledaren Jaana Pönni samt våra sakkunniga Juha-Pekka Vähä, Jussi Vesterinen, Anu Suonpää-Espinola och Katja Pellikka. I vår förening har det med många års erfarenhet uppstått en stabil projektverksamhetskultur och mycket kunnande, som sammanhänger med det. Vår projektportfölj är omfattande. Vi har ett drygt tiotal projekt på gång samtidigt, under vars paraply ännu finns många mindre projekt. Vi har dessutom gjort upp större visionshelheter för de mest betydande vattendragen, som är i behov av restaurering.

En del av vårt projektkunnande består naturligtvis av det traditionella nödvändiga projektkunnandet alltså förmågan att planera, resursera, göra upp tidtabeller, förverkliga, mäta, informera och rapportera. För att ha framgång som projektaktör eller -kumpan, krävs emellertid också en hel del idéer, mod och kunnande samt naturligtvis goda nätverk och samverkan. Dessa färdigheter värnar vi om och utvecklar alltjämt. Förtroende från våra kumpaner och finansiärer är för oss en mycket värdefull sak. Då man restaurerar vattendrag strävar man till att få vattendragen i gott skick. Restaureringsverksamheten erbjuder arbete även för branschens sakkunniga samt samarbetspartners. Inom våra projekt, som huvudsakligen finansieras med hjälp av utomstående finansiering, jobbar ett betydande antal fast anställda och tidsbundna sakkunniga. Vi värdesätter våra långvariga kunniga anställda och det är viktigt, att kunnande stannar inom vårt område. Projekten köper även betydande mängder sakkunnigtjänster från andra aktörer i närområdet.

I bakgrunden, då projekten inleds, finns alltid en idé, som uppkommit ur ett verkligt behov – ett eget eller något som kommit från våra kumpaner. Vår förening är framför allt en lokal västnyländsk aktör, som kommer med projektidéer i enlighet med sina strategiska målsättningar och värden.  Om en idé tjänar syftet med föreningens existens, dvs. hjälper oss att få vattendragen inom vårt område i gott skick, förtjänar den att allvarligt övervägas. Att sedan förädla idén till ett projektinnehåll samt ansöka om finansiering förutsätter ett målmedvetet arbete och kunnande. Ifall anskaffandet av finansiering lyckas ligger det på projektledningsteamets ansvar att resursera och leda projektet så, att målsättningarna uppnås. Resurseringen inkluderar utöver projektgruppen och budgeten även hela den omfattande projektorganisationen med sina styrgrupper, finansiärer och andra intressenter. Vi verkar såväl inom lokala, landsomfattande som internationella projekt.

Vi har under de gångna månaderna presenterat våra samtliga åtta arbetsteam samtidigt, som vi publicerat våra sakkunnigas kunnande i sammandrag på våra webbsidor. Presentationen av projektledningsteamet avslutar denna artikelserie. Du kan bekanta dig med projekt som pågår och avslutade projekt på våra webbsidor.

Medlemmarna i projektledningsteamet är idésprutor och sakkunniga, som förhåller sig passionerat till sitt arbete och utvecklar och uppdaterar sitt kunnande via vetenskaplig forskning, branschens evenemang och skolning.

Bekanta dig med ytvattenteammedlemmarnas arbetsbeskrivningar och kompetenser:

Jaana Pönni sv

Juha-Pekka Vähä sv

Jussi Vesterinen

Anu Suonpää-Espinola sv

Katja Pellikka sv

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet