Välj en sida

LUVYs team för avrinningsområdesrestaurering

Presentation av LUVYs team för avrinningsområdesrestaurering – målmedvetet projektarbete för främjandet av vattendragens välmående

Bekanta dig med LUVYs team för avrinningsområdesrestaurering, som består av sakkunniga från olika branscher: Anu Suonpää-Espinola, Jussi Vesterinen, Ekaterina Ikonen, Juha-Pekka Vähä, Virve Ståhl och Maria Kihlström. Avrinningsområdena restaureras för att minska den diffusa belastning, som rinner till vattendragen. Genom restaureringarna söker man lösningar för att minska belastningen med fasta partiklar och näringsämnen från t.ex. åkrar, dikade skogsmarker samt fastigheter i glesbygden. Föreningen förverkligar restaureringarna av avrinningsområdena med årtiondens erfarenhet för det mesta genom målmedvetet avancerande långsiktiga projekthelheter.

Inledandet av projekten grundar sig på behov, som fastställts med undersökningar och uppgjord restaureringsplan samt uppgjort samarbetsavtal för att finansiera restaureringsarbetet, ofta tillsammans med avrinningsområdets kommuner. Mot avtalet om egenfinansiering ansöker man dessutom om motfinansiering från olika finansiärer tillsammans med olika kompanjoner. LUVY är känd och eftertraktad projektkumpan inom sitt verksamhetsområde. En restaurering av avrinningsområdena kräver kunnande av många slag, vilket hittas i vår förening.

De mest typiska restaureringsåtgärderna är planerandet och förverkligandet av mångverkande våtmarker samt förbättrandet av åkrarnas markstruktur med hjälp av markförbättringsmedel såsom strukturkalk. Vi förverkligar också en naturenlig vattenhantering inom jordbruket genom att bygga tvåstegsfåror och flödesterrasser. Då man eftersträvar att minska den diffusa belastningen, behövs också ett systematiskt rådgivningsarbete och finkänslig information i åtgärdssortimentet. Dylika verkställs speciellt i samband med behandlingen av avloppsvattnen i glesbygdsområdena samt i samband med häststall. För att föra förverkligandet av projektet vidare, spelar samverkan mellan de lokala operatörer, såsom vattenskyddsföreningen, vattenägarena och delägarlagen samt de mest centrala markägarna. Till de senare hör som en aktörspool även de traditionella dikningsbolagen.

Medlemmarna i teamet är ett gäng med bred sakkunskap, vars kunnande ytterligare ambitiöst utvecklas i enlighet med tidens anda och vetenskaplig forskning, branschens olika evenemang och skolningstillfällen.

Bekanta dig med ytvattenteammedlemmarnas arbetsbeskrivningar och kompetenser:

Anu Suonpää-Espinola sv

Jussi Vesterinen

Ekaterina Ikonen sv

Juha-Pekka Vähä sv

Maria Kihlström sv

Beslut vid Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte

Beslut vid Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte

Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte år 2022 hölls som ett hybridmöte onsdagen den 30.11. På mötet godkändes föreningens vision och strategi för åren 2023–2027 samt föreningens verksamhetsplan och budget för 2023. Föreningens omsättning för år 2023 har uppskattats till ca 3 miljoner € och i föreningen arbetar ca 27 anställda. Ungefär hälften av omsättningen kommer från beställningsundersökningarna och den andra hälften från olika restaureringsprojekt.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet