Välj en sida

LUVYs team för restaurering av rinnande vatten

Presentation av teamet för restaureringar av rinnande vattenlångsiktig projektverksamhet för att främja mångformigheten och livskraften i de rinnande vattnen

Gör dig bekant med LUVYs team för restaurering av rinnande vatten, vars centrala sakkunniga är Juha-Pekka Vähä, Joonas Tammivuori, Mikko Melasniemi och Heidi Tanttu. De rinnande vattnen – åar, bäckar och små rännilar- restaureras i första hand för att åtgärda effekterna av mänskliga åtgärder såsom rensningar och utbyggnad av vattendrag. Med restaureringsåtgärderna, som utförs i samarbete med mark- och vatten-ägarna, främjar man förutom vattendragens ekologiska tillstånd även rekreationsmöjligheterna samt säkerställer, att de hotade arterna och miljöerna bevaras. Inom jordbruksområdena är restaureringen av rinnande vatten ett sammanjämkande mellan naturvärdena och torrläggningen av marken, som föreningen främjar genom naturenliga torrläggningsmetoder och iståndsättning av fåror. Inom tätortsområdena är det viktigt att också beakta hanteringen av dagvattnen.

Föreningen förverkligar restaureringarna av rinnande vatten med många års erfarenhet för det mesta målmedvetet som långsiktiga projekthelheter tillsammans med övriga aktörer och områdets kommuner. En del av projekten är landsomfattande helheter, såsom projektet Freshabit LIFE IP, som finansieras av EU:s Life-program, inom vilket man bygger fiskvägar, förbättrar den hotade flodpärlmusslans levnadsbetingelser samt restaurerar bäckar, åar, sjöar, våtmarker och kärr. I restaurering rinnande vatten-projekten ingår inventeringar av tillståndet i de rinnande vattnen, identifiering av problemområden, planeringen och förverkligandet av restaureringarna samt uppföljningen av åtgärdernas inverka.

Typiska åtgärder, då man restaurerar rinnande vatten, är avlägsnandet av vandringshinder samt åter-ställandet av rensade och uträtade fåror så att de blir i det närmaste naturenliga. Man kan förverkliga restaureringarna t.ex. genom flytta rensningsmaterial tillbaka till fåran, öka mängden trämaterial som föda och underlag för vatteninsekter samt att göra fårans längd- bredd- och strandlutningar mera mångsidiga. Effekterna av restaureringarna utvärderas genom att följa med utöver fårans hydrologi och vattenkvalitet även genom att undersöka förändringar i bottendjurssamhällena samt fiskbestånden.

Våra restaurerare av rinnande vatten utgörs av sakkunniga med en passionerad inställning till sitt jobb, som utvecklar och uppdaterar sina kunskaper via vetenskaplig forskning samt via evenemang och skolningstillfällen.

Bekanta dig med team-medlemmarnas arbetsbeskrivningar och kompetenser:

Juha-Pekka Vähä sv

Joonas Tammivuori sv

Heidi Tanttu sv

Lojo-områdets grundvatten är av god kvalitet

Lojo-områdets grundvatten är av god kvalitet

Årsrapporten över samkontrollen av Lojos grundvatten år 2021 har blivit klar. En samkontroll av grundvattnen har utförts allt sedan år 2005 och i kontrollen år 2021 deltog 15 kontrollobjekt. Kvalitetskontroller av grundvattnet och nivåmätningar gjordes i ca 18 provtagningsrör eller brunnar i enlighet med aktörernas miljö- och vattentäktstillstånd. I samkontrollen ingick åtta grundvattentäkter på Lojoåsen, bergsgrundvattnet i Tytyri och tre utomstående vattentäkter på Lojoåsen.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet