Välj en sida

Bild: Vårt avloppsvattenteam verkar på bred bas då det gäller ärenden, som undersökning av avloppsvatten, provtagning och rådgivning.

Bekanta dig med avloppsvattenteamet, som på bred bas sysslar med undersökningar av avloppsvatten, provtagningar och rådgivning. Som avloppsvattenteamets ryggrad verkar vår två sakkunniga, Marja Valtonen och Katriina Nummela, som har specialiserat sig på de tillståndsskyldiga reningsverkens frågor och behov av tjänster. Marja och Katriina är också certifierade provtagare och utöver dem ansvarar även certifierade Johan Lindholm för provtagningar i reningsverk. Våra sakkunniga, när det gäller avloppsvattenrådgivning, Virve Ståhl och Kirsi Mansilla, ger å sin sida råd till fastigheter då det gäller glesbygdens avloppsvattenbehandling.  Vi presenterar våra samtliga arbetsteam under de närmaste månaderna samtidigt som vi publicerar våra sakkunnigas kompetenser på våra webbsidor.

Via och koordinerat av våra reningsverkssakkunniga, kan man sköta allting som har med kontrollerna av utsläpp att göra, allt från planeringen av kontrollprogram till provtagning, analyser av vattenprov och rapportering. Vi utför även analyser av skadliga ämnen, miljötillståndsansökningar samt övriga förundersökningar gällande avloppsvatten. Som en garanti på våra avloppsvattenprovtagares kompetens, fungerar certifieringen, som med jämna mellanrum bör förnyas via kompetensbetyg vars giltighetstid garanterar att proven tas på rätt sätt och den vägen även säkrar provens och resultatens tillförlitlighet, korrekthet och jämförbarhet.

Den kostnadsfria och objektiva avloppsvattenrådgivningen gällande glesbygden, som LUVY via projektfinansiering från områdets kommuner har förverkligats redan under 12 års tid. Rådgivning erbjuds åt fastighetsägarna, de fast bosatta och stugägarna såväl per telefon (p. 045 7750 7725) som e-post (hajavesineuvonta@luvy.fi) i alla frågor gällande behandlingen av glesbygdens avloppsvattenbehandling. Tilläggsinformation finns på projektets hemsida. Rådgivningsområdenas karta samt rådgivningsmaterial finns på Vattnenskvalitet-webbsidan.

Avloppsvattenteamets medlemmar står målmedvetet bakom sitt ärende och följer aktivt med vad som händer i branschen samt deltar i skolningstillfällen. Dessutom arrangerar man även egna skolningstillfällen för områdets aktörer och innevånare. Bekanta dig med teammedlemmarna arbetsbeskrivningar via länkarna nedan. Presentationerna av personerna finns också på vår webbsida under balken Kontaktuppgifter.

Läs mera om Marja Valtonen
Läs mera om Katriina Nummela
Läs mer om Johan Lindholm
Läs mera om Virve Ståhl
Läs mera om Kirsi Mansilla