Välj en sida

Bild: Avrinningsområdesrestaureringsteamet är en efterfrågad projektkompanjon.

Bekanta dig med LUVYs avrinningsområdesrestaureringsteam, som består av sakkunniga från olika branscher: Anu Suonpää-Espinola, Jussi Vesterinen, Ekaterina Ikonen, Juha-Pekka Vähä, Virve Ståhl och Maria Kihlström. Avrinningsområdena restaureras för att minska den diffusa belastning, som rinner till vattendragen. Genom restaureringarna söker man lösningar för att minska belastningen med fasta partiklar och näringsämnen från t.ex. åkrar, dikade skogsmarker samt fastigheter i glesbygden. Föreningen förverkligar restaureringarna av avrinningsområdena med årtiondens erfarenhet för det mesta genom målmedvetet avancerande långsiktiga projekthelheter.

Inledandet av projekten grundar sig på behov, som fastställts med undersökningar och uppgjord restaureringsplan samt uppgjort samarbetsavtal för att finansiera restaureringsarbetet, ofta tillsammans med avrinningsområdets kommuner. Mot avtalet om egenfinansiering ansöker man dessutom om motfinansiering från olika finansiärer tillsammans med olika kompanjoner. LUVY är känd och eftertraktad projektkumpan inom sitt verksamhetsområde. En restaurering av avrinningsområdena kräver kunnande av många slag, vilket hittas i vår förening.

De mest typiska restaureringsåtgärderna är planerandet och förverkligandet av mångverkande våtmarker samt förbättrandet av åkrarnas markstruktur med hjälp av markförbättringsmedel såsom strukturkalk. Vi förverkligar också en naturenlig vattenhantering inom jordbruket genom att bygga tvåstegsfåror och flödesterrasser. Då man eftersträvar att minska den diffusa belastningen, behövs också ett systematiskt rådgivningsarbete och finkänslig information i åtgärdssortimentet.  Dylika verkställs speciellt i samband med behandlingen av avloppsvattnen i glesbygdsområdena samt i samband med häststall. För att föra förverkligandet av projektet vidare, spelar samverkan mellan de lokala operatörer, såsom vattenskyddsföreningen, vattenägarena och delägarlagen samt de mest centrala markägarna. Till de senare hör som en aktörspool även de traditionella dikningsbolagen.

Vi presentera våra samtliga arbetsteam under de närmaste månaderna samtidigt som vi publicerar våra sakkunnigas kompetens i sammandrag på våra webbsidor. I följande nyhetsbrev presenterar vi vårt team för restaurering av rinnande vatten.

Medlemmarna i ytvattenteamet är ett gäng med bred sakkunskap, vars kunnande ytterligare ambitiöst utvecklas i enlighet med tidens anda och vetenskaplig forskning, branschens olika evenemang och skolningstillfällen. Bekanta dig med teammedlemmarnas arbetsbeskrivningar och kompetenser via länkarna nedan. Presentationerna av personerna hittas också på vår webbsida under balken Kontaktuppgifter.

Läs mera om Anu Suonpää-Espinola
Läs mera om Jussi Vesterinen
Läs mera om Ekaterina Ikonen
Läs mera om Juha-Pekka Vähä
Läs mera om Virve Ståhl
Läs mera om Maria Kihlström