Välj en sida

Västra Nylands HOLA Lake II

Genom att avlägsna jättegröe förbättrar man användningen av vattendraget

Har du observerat jättegröe i Hiidenvesi? Anmäl dina observationer på blanketten nedan.

Jättegröe (Glyceria maxima) är en 1–2,5 m hög mångårig gräsväxt, som växer i vidsträckta ljusgröna ofta till hälften flytande bestånd längs stränderna. Den invasiva arten undantränger med sina massiva bestånd de ursprungliga strandväxterna. Den förorsakar igenväxning av stränderna vilket medför skada för bl.a. fiskens och fåglarnas levnadsmiljöer. Jättegröe inverkar också negativt på rekreationsanvändningen såsom bad och båtliv.

På basen av vegetationskarteringen i Hiidenvesi år 2015 uppskattade man, att jättegröe täcker nästan en tredjedel av sjöns strandlinje. Bestånden av halvgräs och fräkenväxter är viktiga lekområden för speciellt gäddan.  Täta vegetationsflottar bestående av jättegröe är däremot olämpliga som lekområden för gädda. Bestånden av jättegröe förorsakar, att gäddans lekområden växer igen bl.a. vid Valkoja gäddvåtmarken, som byggdes av Hiidenvesi restaureringsprojektet.

Nyttiga länkar för identifiering av jättegröe samt åtgärder:

I HOLA Lake II-projektet kartlägger man jättegröes utbredning i Hiidenvesi sjö och Sjundeå å. Samtidigt samlar man in information om växtens tillväxt samt återhämtning efter slåtter. Ifall du håller på med slåtter av jättegröe, ta kontakt så kan vi vara i kontakt gällande uppföljningen av tillväxten.

Du kan anmäla dina observationer av jättegröe på blanketten nedan. På samma blankett kan du också anmäla ditt intresse för att följa med hur växten växer.

Observationer av jättegröe:
Jussi Vesterinen

Jussi Vesterinen

Position

Siuntionjoki 2030
Fiskbeståndet i Hiidenvesi sjö har blivit bättre, men mörtfiskar indikerar ännu de östra bassängernas frodighet – vårdfiskets möjligheter utreds

Fiskbeståndet i Hiidenvesi sjö har blivit bättre, men mörtfiskar indikerar ännu de östra bassängernas frodighet – vårdfiskets möjligheter utreds

Naturresursinstitutet förverkligade år 2022 ett provfiske med nät i Hiidenvesi, och det sammanhänger med EU:s vattenpolitiska ramdirektivs (VPD) uppföljning av fiskbestånden. De områden som kontrollerades var fjärdarna Kiihkelysenselkä och Mustionselkä. På basen av resultaten beräknade man Hiidenvesi sjös ekologiska status gällande fiskbestånden. För första gången under Hiidenvesis VPD-uppföljningshistoria (2007) steg statusen från måttlig till god (Bild 1). Till det bidrog det faktum, att fjärden Mustionselkäs status steg från otillfredsställande till måttlig. Fjärden Kiihkelyksenselkäs status förblev god, vilket den har varit under hela uppföljningshistorian.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet