Välj en sida

NOUSU lyckas i Högfors

Åtgärder

Projektet framskrider i olika skeden.

I första skedet reder man ut dammens tillståndssituation samt regleringspraxis samt de teknisk-ekonomiska möjligheterna att förverkliga de olika åtgärdernas (ALT0, ALT1, ALT2 ALT3). Man reder ut de olika alternativens linjedragningar i terrängen, effekter på byggnader och konstruktioner, behovet av tilläggsutredningar som krävs för förverkligandet, utredning av kostnaderna för planeringen  och förverkligandet  på såväl kort som lång sikt.

På samma gång reder man ut huruvida de olika alternativen är socialt acceptabla, man för diskussioner med vatten- och markägarna samt med dem som använder vattendraget för att beakta eventuella övriga önskemål och behov.

I det andra skedet förverkligar man inom ramen för resurserna för de valda alternativen de nödvändiga tilläggsutredningar som framkommit i det första skedet

Alternativ för förverkligandet:

 • ALT0: Dammen och dess omgivning bibehålls oförändrad eller det så kallade nollalternativet.
 • ALT1: Man bygger en fiskväg eller en fåra förbi dammen dvs. en granskning av fiskvägsalternativen.
 • ALT2: Vandringshindret rivs antingen delvis eller helt och hållet eller det sk. rivning av dammen alternativet.

För utredningen av de teknisk-ekonomiska möjligheterna att förverkliga projektet arrangerade man en offerttävling och på basen av den  valde man  Maveplan Oy. Till att utföra den arkeologiska inventeringen valde man på basen av anbuden Maanala Oy.

Projektets tidtabell:

 • 24.5 Inledande möte samt informationstillfälle för uppföljningsgruppen
  • Fältmätningar vecka 24
 • 10.6 En lägesgranskning av den arkeologiska utredningen
 • 22.6 Planeringsmöte
  • De preliminära linjedragningarna för fiskvägarna samt anpassningen till den arkeologiska inventeringen
  • 3.8 Planeringsmöte
   Ett presentationsmöte av den arkeologiska inventeringen (rapporten)
  • Lägesgranskning av planeringen
 • Augusti: lägesöversikt för uppföljningsgruppen
 • 7.9 Planeringsmöte
 • 12.10 Presentationsmöte
  • Resultaten från den teknisk-ekonomiska utredningen
 • November, planering av skede II
  • För de till det andra skedet valda alternativen förverkligar man inom ramen för resurserna de nödvändiga tilläggsutredningar som framkommit i det första skedet
Juha-Pekka Vähä

Juha-Pekka Vähä

Position

Arbetet med att återfå vandringsförbindelsen genom Högfors påbörjades

Arbetet med att återfå vandringsförbindelsen genom Högfors påbörjades

Karisån och de talrika forsarna i Högforsområdet bildar en exceptionellt fin vattendragshelhet i södra Finland, där fiskevattnen och naturens mångfald lockar besökare också längre ifrån. På grund av dammarna i Högfors har ändå inte vandringsfisken eller andra vattenlevande organismer fria vandringsmöjligheter till vattendragen uppströms.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet