Välj en sida

Veikkola vattendragsrestaurering

Veikkola vattendragsrestaurering

Veikkola vattendragsprojekt inleddes år 2018 med målsättningen, att genom målmedvetet och långsiktigt restaureringsarbete i norra Kyrkslätt i Veikkolaområdet förbättra sjöarnas vattenkvalitet och ekologiska tillstånd. Av sjöarna i Veikkolaområdet har Kaljärvi sjös ekologiska tillstånd år 2013 bedömts som dåligt och sjöarna Lamminjärvi och Perälänjärvi som måttligt.  Kaljärvi har utsatts för punktbelastning från Veikkola avloppsvattenreningsverk fram till år 1991 och sjön har ännu under de senaste åren sporadiskt utsatts för belastning till följd av läckage i avloppsnätet. Alla tre sjöarna i Veikkola är frodiga.

Projektet fungerar som en pilot för övriga sjöar och vattendrag i Kyrkslätt, som är i behov av restaurering. Det är fråga om, att förverkliga en helhet, som vilar på en mycket bred samarbetsgrund – med är Kyrkslätts kommun och Vattenverket, Västra Nylands vatten och miljö rf, delägarlaget Veikkolan vedet samt föreningen Veikkolan vesiensuojeluyhdistys Kirves ry.

Inom ramen för Veikkola vattendragsprojekt, uppdaterade man år 2018 restaureringsplanen för Kaljärvi sjö (den tidigare var uppgjord år 2009) samt uppgjorde restaureringsplaner även för sjöarna Lamminjärvi och Perälänjärvi.  Dessutom utförde man inom projektet även bottendjursundersökningar i sjöarna, undersökte metallhalterna i vattnet som rinner från vägområdena, samlade in uppgifter från områdets operatörer om restaureringsåtgärder gjorda efter den senaste planen, såsom resultaten från vårdfisket. Dessutom redde man ut olika restaureringsalternativ. Man eftersträvade att få med områdets operatörer och kommuninnevånare i projektet. Som förslag till projektets fortsatta åtgärder gjorde man upp ett förslag på en fortsättning på vattendragsrestaureringsarbetet. Målsättningen är att fortsätta med sjörestaureringsarbetet i enlighet med linjedragningarna i restaureringsplanen och genom tilläggsutredningar bereda sig på, att även skrida till mera radikala åtgärder. Mera radikala åtgärder kan komma ifråga ifall man under de kommande åren noterar, att en effektivering av vårdfisket och övriga föreslagna åtgärder inte tillräckligt snabbt ger synliga förbättringar i sjöarnas tillstånd.

Under år 2019 minskar man på sjöarnas yttre belastning genom rådgivning i häststallen och kontakter med de fastigheter, som ännu inte är anslutna till avloppsnätet. Avloppsvattenrådgivningen och iståndsättandet av avloppssystemen i de fastigheter, som ligger utanför avloppsnätet, sköts via det separata Linkki-projektet. Uppgifterna om glesbygden och avloppsnätet kompletteras i byggnads- och lokalregistret, så att sjöarnas belastningsuppgifter blir så pålitliga som möjligt. Dagvattenbelastningen från tätortsområdena kommer att undersökas och uppgifterna kommer att användas för att förbättra belastningsmodellen.

I varje sjö undersöker man vattenkvaliteten och näringsvävsrestaureringens möjligheter. I de här undersökningarna ingår förutom närsalts- och övriga vattenkemiska resultat även växt- och djurplanktonundersökningar samt provfiske, för att på det sättet få en noggrannare bild av fiskbestånden. Sjöarnas inre belastning undersöks med hjälp av en intensifierad provtagning under sommaren 2019. Dessutom beräknar man näringsbelastningen på bäckfårorna mellan sjöarna. Under slutet av året kommer man att dra slutsatser på basen av resultaten samt planera restaureringsarbetets fortsatta åtgärder. Undersökningarna omfattning klarnar efter det, att man får veta hur stort bidraget från NTM-centralen är.

De egentliga restaureringsåtgärderna inleds genom vårdfiske i Kaljärvi sjö på sensommaren 2019. Dessutom utför delägarlagen slåtter i Perälänjärvi sjö för att öka sjöns öppna yta.

Projektets finansiering

Projektets koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf och för projektet har man gjort ett samarbetsavtal med Kyrkslätts kommun, som finansierar projektet. Projektets totala budget för år 2019 är 120 000 €, av vilket 50 % utgörs av egen finansiering och för den resterande delen ansöker man om bidrag från NTM-centralen

Läs mera på finska >>

Jaana Pönni

Jaana Pönni

verksamhetsledare

Katja Pellikka

Katja Pellikka

Position

I Kaljärvi sjö pågår det sista året i det treåriga skedet med effektiverat fiske

I Kaljärvi sjö pågår det sista året i det treåriga skedet med effektiverat fiske

Avsikten med det effektiverade fisket är, att minska på sjöns näringsmängder och förbättra balansen i sjöns näringsväv, genom att reducera mängden mörtfiskar. Det effektiverade fiskets inverkan kontrolleras regelbundet genom att man undersöker sjöns näringshalter samt utvecklingen av djurplanktonens storlek och mängd.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet