Välj en sida

Inom projektet för restaurering av Sjundeå å 2020–2022 förbättrades de vattenlevande organismernas, och i synnerhet öringens, föröknings- och levnadsförhållanden längs 400 km vattenfåra och flera kilometer vandringsförbindelse öppnades för fisk i det källpåverkade nätverket av bäckar i Sjundeå ås nedre lopp under år 2020. LUVY förverkligade restaureringar både maskinellt och för hand. Maskinella restaureringar genomfördes på fyra restaureringsobjekt i Sjundeå ås sidofåror. Restaureringar för hand utfördes med talkokraft på tre restaureringsobjekt.

I samband med restaureringarna återfördes stenmaterial, som någon gång tagits bort från fåran i samband med uträtnings- och rensningsarbeten samt skapades lekområden åt öringen med grus som hämtats utifrån, i stället för de grusbäddar som sköljts bort. Vid en del av restaureringsobjekten spelade också erosionsskydd som byggdes i trä- och stenmaterial en central roll.

De två sista restaureringarna under år 2020 förverkligades i början av oktober i Kyrkåns källflöde Munkkaanoja, samt i en källpåverkad sidobäck i Sjundeå ås nedre lopp. I Munkkaanoja skapades bäddar med lekgrus åt öringen för leken som just skulle börja, samt erosionsskydd för de sluttningar som höll på att rasa. En kollapsad vägtrumma i en liten sidobäck i Sjundeå ås nedre lopp byttes ut mot ett nytt rör i havsaluminium. I samband med borttagningen av brunnen, togs en närbelägen trumma från en byggplatsväg, vilken fördämde bäcken, bort samt likaså en spräckt munkdamm i fårans nedre lopp som helt hindrade större fiskar att stiga i bäcken.

Under höstens elprovfiske erhölls redan lovande resultat som antyder att restaureringarna varit lyckade. ”Det hade simmat rikligt med ensomriga öringsyngel in i den skyddande vägtrumma som byttes och belades med ett lager grus i botten i Kivikoskenpuro under våren, och vi såg också en utter som tog sig genom trumman under vägen. Det har också simmat rikligt med ensomriga yngel till Lempansinkoski restaureringsområde – tidigare har främst enstaka äldre öringar trivts i området. Bristen på lämpliga områden med lekgrus har varit en betydande faktor i hur öringens förökning har lyckats i Kyrkåns område, och de kommande åren får visa om det grus som lagts till i samband med restaureringarna har någon effekt på antalet yngel”, säger projektets ansvariga för restaureringar av rinnande vatten, Joonas Tammivuori.

Det finns flera forsområden och rinnande vatten som försvagats till följd av mänsklig verksamhet samt vandringshinder kvar i Sjundeå ås vattendragssystem. ”Projekt för restaurering av Sjundeå å 2020–22 fortsätter arbetet med restaureringar och avlägsnande av vandringshinder i hela Sjundeå ås vattendragssystems område under de kommande åren”, beskriver projektchef Anu Suonpää-Espinola. Projektets vision är en livskraftig och fritt rinnande Sjundeå å utan vandringshinder.

Vattendragsvisionen Sjundeå å 2030 finansieras under åren 2019–2024 av kommunerna i området: Vichtis, Lojo, Sjundeå, Ingå och Kyrkslätt, samt Rosk’n Roll Oy Ab och Västra Nylands vatten och miljö rf. Miljöministeriet finansierar 50 % av de uppkomna kostnaderna inom vattendragsvisionen Sjundeå å 2030 ur programmet för effektiverat vattenskydd under åren 2019–2022. Dessutom har visionen finansierats av Föreningen Nylands friluftsområden UUVI. Projektet för restaurering av Sjundeå å 2020–22 är en del av vattendragsvisionen Sjundeå å 2030.

Tilläggsuppgifter:

Joonas Tammivuori
projektarbetare
LUVY
joonas.tammivuori@luvy.fi
0503263302

Anu Suonpää-Espinola
projektchef
LUVY
anu.suonpaa-espinola@luvy.fi
0505018237