Välj en sida

I Sjundeå å:s källsjöar märker man mörtfiskar med T-ankarmärken. (LUVY / Salla Heikkinen)

I projektet Effektivering av vårdfisket i Västra Nyland förverkligar man under år 2022 en undersökning med märkning av mörtfiskar, genom vilken man undersöker mörtfiskarnas eventuella vandring mellan Sjundeå å:s källsjöar Enäjärvi och Poikkipuoliainen. Man har för avsikt att märka mörtar, braxnar och björknor med gula T-ankarmärken, som fästs vid basen av fiskarnas ryggfenor. Projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY).

Genom att märka fiskarna får man information om bl.a. deras vandringar, tillväxt samt uppgifter om när och var de blir fångade. Märkning av fisk används vid uppskattningar av fiskbestånd, vid utvärderingar hur utplanteringar har lyckats samt i övriga fiskundersökningar.

”I sjöar i stil med källsjöarna i Sjundeå å:s vattendrag, som står starkt i kontakt med varandra, är det nödvändigt att förstå i vilken mån fiskarna rör sig mellan sjöarna. Detta har betydelse då man till exempel försöker uppskatta hur sannolikt och i vilka mängder nya mörtfiskar kommer till en sjö efter det att vårdfisket avslutats”, konstaterar projektets projektchef och LUVYs vattendragssakkunniga Jussi Vesterinen.

Uppföljningsundersökningen av mörtfiskarna är en del av ett pro gradu-examensarbete, som görs vid Jyväskylä universitet.

För att märkningsundersökningen skall lyckas är man beroende av hjälp från fiskare. Om en märkt fisk kommer med i fångsten bör man notera märkets kod. Då man returnerar fiskmärket är det viktigt att meddela åtminstone fångstdagen och –platsen.  Nyttig information är också längd, vikt och fångstredskap. Man behöver inte och man skall inte lösgöra märket ifall fisken sätts tillbaka i sjön. På det sättet kan man få flera uppgifter från samma fisk och på det sättet få viktig information om fiskindividens rörelse och tillväxt under olika år.

I Finland upprätthåller Naturresursinstitutet (LUKE) ett märkningsregister och behandlar samtliga returneringar av märken. Till den, som returnerar ett märke skickas en ersättning på 5 € samt information om var fisken utplanterats och hur stor den var vid utplanteringstillfället.

”Vi hoppas att det finns ivriga vårdfiskare av mört i Enäjärvi och Poikkipuoliainen nu när det även simmar sporrande femeurossedlar i sjön!” tillägger Vesterinen.

Tilläggsuppgifter:

Jussi Vesterinen
vattendrags- och fisksakkunnig
jussi.vesterinen@luvy.fi
050 307 9648

Västra Nylands effektivering av vårdfisket-projekt finansieras via Hiidenvesi– och Sjuneå å 2030 -vattendragsvisionerna av kommunerna Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Sjundeå, Vichtis och Loppis samt Rosk’n Roll Oy Ab och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Avtalsfinansiärer för Hiidenvesi restaureringsprojekt är dessutom Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM och fiskeriområdet Karjaanjoen vesistön kalatalousalue.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.