Välj en sida

Det lönar sig att inleda servicen och planeringen av upprustningen av avloppsvattensystemet redan på våren (LUVY / Kirsi Mansilla)

Samarbetet mellan kommunerna i Västra Nyland och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY), när det gäller behandlingen av glesbygdens avloppsvatten, har fortgått länge och fortsätter även under år 2023. Glesbygdsavloppsvattenrådgivarna svara även detta år i rådgivningstelefonen eller per e-post på samma sätt som tidigare. Under år 2022 nådde glesbygdsavloppsvattenrådgivningen, som koordineras av LUVY, via sina rådgivnings- och kartläggningsbesök, totalt 32 fastigheter. Till rådgivningstelefonen och e-posten togs totalt 77 kontakter, framgår det ur verksamhetens slutrapport, som nyligen publicerades. Projektet arrangerade två evenemang med glesbygdens avloppsvatten som tema samt deltog med infopunkt vid fyra evenemang. 

Rådgivningsbesök erbjöds åt 186 fastigheter. Man förhöll sig positivt till rådgivningsbesöken och i regel togs besöket emot av personer som var intresserade av behandlingen av glesbygdens avloppsvatten. Totalt fick man 122 rådgivningskontakter och till rådgivningstelefonen och e-posten togs kontakt 77 gånger. Totalt har man under åren 2009-2023 erbjudit rådgivning åt ca 12 800 fastigheter och besök har förverkligats i 8 400 fastigheter. Rådgivningsområdena, fastigheterna och antalet mål har varierat under åren, men behovet av att förnya avloppsvattensystemet har hållits ungefär på samma nivå. I en tredjedel av de besökta fastigheterna har reningen av avloppsvattnet varit otillräcklig.

De fastighetsvisa rådgivnings- och kartläggningsbesöken fortsätter år 2023 i Kyrkslätt i områden som senare väljs tillsammans med Kyrkslätts kommun, som en följd av större satsning av Kyrkslätts kommun. Även i övriga kommuner utför avloppsvattenrådgivarna, ifall invånarna så önskar, fastighetsvisa rådgivningsbesök i mån av möjlighet. Vid besöken tittar man tillsammans med invånarna igenom avloppsvattensreningens nuläge, ger en uppskattning av förnyelsebehovet samt ger råd om förbättringar och underhåll av systemet. Avloppsvattenrådgivarna kommer att vara starkt med i sommarevenemang runt om i Västra Nyland och rådgivarna nås via rådgivningstelefon 045 7750 7725 och per e-post hajavesineuvonta@luvy.fi. Avloppsvattnet, som uppstår i bostäder, innehåller rikligt med näringsämnen, organiskt syreförbrukande material samt tarmbakterier. Mängden fosfor i obehandlat avloppsvatten är över tusenfalt högre och kvävehalten över hundrafalt högre än i naturligt dikes- eller sjövatten. Glesbygdens avloppsvatten kan lokalt ha en betydande inverkan på tillståndet i yt- och grundvattnet.

Projekt slutrapport >>

Tilläggsuppgifter:

Niina Hätinen
miljösakkunnig
niina.hatinen@luvy.fi
044 773 0018

Västra Nylands glesbygdsavloppsvattenprojekt strävar till, att främja behandlingen av glesbygdens avloppsvatten i samarbete med kommunerna. Områdets 8 kommuner deltar i projektet som finansiärer: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Projektet koordineras av LUVY. Projektet är en del av de västnyländska kommunernas glesbygdsavloppsvattenstrategi 2022–2026. Projektets finansiering kommer från områdets kommuner.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.