Välj en sida

Spridning av näringsfiber på åker vid Niemenkylä herrgård. (LUVY / Paavo Ojanen)

Genom att sprida näringsfiber går det att förbättra markens struktur och minska ytavrinningen av näringsämnen till vattendragen. Mikrober trivs i porös mark som innehåller organiskt material. Mikroberna i jorden bryter ner det organiska materialet, och de ämnen som mikroberna avger fungerar som lim och håller ihop jordpartiklarna och stärker på så vis markens struktur. Den förbättrade markstrukturen minskar ytavrinningen av jordpartiklar och minskar på så vis även mängden näringsämnen som forslas med dem. Bästa resultaten syns på lermarker.

Vid Hiidenvesi strand spreds kalkstabiliserad näringsfiber på en åker vid Niemenkylä herrgård i samarbete med Hiidenvesi restaureringsprojekt. Näringsfibern spred i medlet av maj, då jorden torkat upp lämpligt. Meningen är att inom projektet följa upp effekterna av spridningen av näringsfiber, bland annat på jordmånen och på åkerns bördighet. Uppföljningen av effekterna har påbörjats redan för två år sedan innan spridningen av näringsfibern, och kommer att fortsättas även efter spridningen. Näringsfiberns inverkan på jordmånen och på vattendragen kommer att följas upp med jord- och vattenprover. Jordförbättringsmedlen och utbredningen av dem bekostades med företagsmedel från Hiidenvesi restaureringsprojekt.

Senare under sommaren, i juli, kommer vi att granska skiftet där näringsfibern spreds. Tillsammans med specialforskare Tuomas Mattila (STN MULTA-projektet) och förvaltare Pyry Sammalistonaho kommer vi under en fältvandring att gå igenom markstrukturen på skiftet och diskutera metoder för att upprätthålla markens bördighet. Välkommen med på fältet!

Målet med Hiidenvesi restaureringsprojektet är att minska belastningen av fasta partiklar och näringsämnen samt att främja rekreationsanvändningen.

Tilläggsuppgifter:

Annika Söderholm-Emas
områdeskoordinator
projektkoordinator
annika.soderholm-emas@luvy.fi
044 528 5019

Hiidenvesi restaureringsprojekt 2016–2022 finansierades av områdets kommuner: Vichtis, Lojo, Högfors och Loppis samt Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Svartå vattendrags fiskeriområde och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Miljöministeriet har finansierat projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram med en andel på 50 % under åren 2020–2022.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.