Välj en sida

Projektet för restaurering av Hiidenvesi sjö anordnar i samarbete med Soilfood Ab en åkerförevisning med utbredning av strukturkalk tisdagen 3.9. kl 10-12 i Vichtis. Strukturkalk förbättrar kornstrukturen i lerhaltig jord och ökar skördarna, samtidigt som det minskar belastningen av vattendrag. Vi bjuder alla intresserade till åkerkanten för att bekanta sig med strukturkalkning och för att följa med hur strukturkalkning av åkrar går till i praktiken!

Strukturkalk är ett kalknings- och jordförbättringsmedel för växtodling. Det stärker åkermarkens kornstruktur och minskar surheten. I synnerhet lerjordar gynnas av strukturkalkning, eftersom en utmaning med dem ofta är jordmånens höga surhetsgrad. Till följd av strukturkalkningen ökar pH, varvid näringsämnen är mer lättillgängliga för växter. Samtidigt som skörden ökar, minskar fosforbelastningen av vattendragen!

Tack vare förbättringen av markens kornstruktur, tränger regnvatten snabbt genom jordmånen och översvämmar inte åkrarna. ”Jordmånen på Hiidenvesis avrinningsområde är mycket lerig, så det finns många åkrar lämpade för strukturkalkning. Packad lerjord hårdnar i torrt väder och blir sörjig i regn. Däremot behåller en välstrukturerad lerjord sin kornstruktur både i torrt och i regnigt väder, eftersom den släpper igenom vatten bra”, beskriver koordinatorn för Hiidenvesi sjös restaureringsprojekt Ekaterina Ikonen från Västra Nylands vatten och miljö rf.

Vad grundar sig strukturkalkning på?

Strukturkalk innehåller bränd eller släckt kalk. Blandningen är mer reaktiv än enbart kalkstensmjöl, och effekten på strukturen är en följd av en kemisk reaktion mellan den släckta kalken och markens lerpartiklar. Effekten av strukturkalkningen efter utspridningen på hösten kan ses redan följande vår och räcker i flera år. Den bästa tiden att sprida ut strukturkalk på, är också sensommaren eller i början av hösten. ”Under förevisningen arbetas Soilfood-strukturkalken in i matjorden, t.ex. med en kultivator, och på hösten sås vintergrödor eller någon annan vintertäckväxt. För att förbättra markens struktur, bör växtföljden och körningen på åkern planeras väl, så att den förbättring av markens struktur som strukturkalken fört med sig går förlorad”, påpekar Soilfoods Mika Malin.  

Strukturkalk eller gips?

Under den senaste tiden har det varit mycket diskussion också om spridning av gips på åkern som en vattenskyddsåtgärd. Vid forskning har konstaterats att gips är ett effektivt sätt att minska vattendragsbelastningen, men det lämpar sig inte för sjöområden såsom Hiidenvesi. ”Gips innehåller sulfat, som kan ansamlas på djupen i sjöar och främja frigörelse av fosfor från sjöns bottensediment, och som på så sätt förstärker övergödningen.”, förklarar Ikonen. Gips har också spritts ut på kustens avrinningsområden, där åarna rinner direkt ut i havet.

Förevisning av kalkning med strukturkalk 3.9. i Vichtis

Projektet för restaurering av Hiidenvesi sjö och Soilfood Ab ordnar en strukturkalkningsförevisning tillsammans med jordbrukaren Pasi Suomi från Vichtis, på dennes åkrar. På den ca 20 hektar stora åkerarealen är odlingsförhållandena mycket varierande vad gäller både pH och kornstruktur. ”Strukturkalken sprids ut på åkerns mest utmanande områden, där det finns mån att höja pH och förbättra vattengenomsläppligheten. Särskilt den sluttande delen av åkern är svår när det gäller markstrukturen, och jag hoppas här på en förbättring efter strukturkalkningen”, berättar Pasi Suomi. Under förevisningen sprids strukturkalket ut med en Tebbe Hs 240.  Kalkets spridningsbredd är över 20 meter också på ett mycket litet antal hektar. Som spridare av strukturkalket fungerar Risto Lauttamus från Loppis. Under evenemanget finns Soilfood jordförbättringsprodukter till påseende.

Välkommen!

Ti 3.9. kl 10-12
Tarrantie 91 03400 Vichtis
Vi bjuder på kaffe och bulle

Tilläggsuppgifter:

Ekaterina Ikonen
projektkoordinator
LUVY
ekaterina.ikonen(at)luvy.fi
0445285026