Välj en sida

Undersökningar av växtplankton

Växtplankton som indikatorer på vattendragets tillstånd

Med plankton avser man mikroskopiskt små djur eller växter, som svävar fritt i vattnet. Växtplankton reagerar snabbt såväl mängdmässigt som kvalitetsmässigt på förändringar i vattnets kvalitet. Därmed lämpar sig växtplanktonundersökningar bra vid såväl korttids- som långtidsundersökningar av förändringar i vattenkvaliteteten. Då vattenkvaliteten förändras, förändras mängden växtplankton liksom dess artsammansättning. Då eutrofieringen tilltar, ökar till en början andelen kiselalger och då övergödningen fortsätter, ökar även andelen cyanobakterier (blågröna alger). Samtidigt blir artsammansättningen mera ensidig och de arter som föredrar näringsfattigare vatten minskar.

I växtplanktonundersökningar bestäms arterna ur prov med hjälp av mikroskop. Artbestämningen är tidskrävande och kräver stor sakkunskap, eftersom växtplankton utgörs av väldigt många olika arter och många påminner väldigt mycket om varandra.

Till våra tjänster hör utförandet av växtplanktons- och kiselalgsundersökningar. LUVYs certifierade och erfarna provtagare tar och förbehandlar proven i enlighet med gällande krav. Dessa prov undersöker vi inte själva, utan vi skickar dem vidare till experter, som reder ut bl.a. artsammansättningen, enskilda arters (taxoner) riklighet såväl som antal och biomassa.

Katja Pellikka

Katja Pellikka

Position

Tjusträsk och Vikträsk behöver kraftiga vattenskyddsåtgärder inom tillrinningsområdet för att bli i bättre skick

Tjusträsk och Vikträsk behöver kraftiga vattenskyddsåtgärder inom tillrinningsområdet för att bli i bättre skick

Nya restaureringsplaner för sjöarna Tjusträsk och Vikträsk, som ligger i Sjundeå, har blivit klara. Nu har alla de sjöar i Sjundeå, som har en försämrad ekologiskt status, färdiga planer till stöd för restaureringsarbetet.  Sjöarna är sinsemellan rätt likadana genomströmningssjöar dvs. Sjundeå å:s vatten stannar högst ett par veckor i sjöarna innan det fortsätter vidare mot Pickalaviken. Sjöarna samlar sitt vatten från ett verkligt stort tillrinningsområde, som sträcker sig ända från Enäjärvi sjö i Vichtis och Lojoåsen.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet