Välj en sida

Växtplankton

Växtplankton som indikatorer på vattendragets tillstånd

Med plankton avser man mikroskopiskt små djur eller växter, som svävar fritt i vattnet. Växtplankton reagerar snabbt såväl mängdmässigt som kvalitetsmässigt på förändringar i vattnets kvalitet. Därmed lämpar sig växtplanktonundersökningar bra vid såväl korttids- som långtidsundersökningar av förändringar i vattenkvaliteteten. Då vattenkvaliteten förändras, förändras mängden växtplankton liksom dess artsammansättning. Då eutrofieringen tilltar, ökar till en början andelen kiselalger och då övergödningen fortsätter, ökar även andelen cyanobakterier (blågröna alger). Samtidigt blir artsammansättningen mera ensidig och de arter som föredrar näringsfattigare vatten minskar.

I växtplanktonundersökningar bestäms arterna ur prov med hjälp av mikroskop. Artbestämningen är tidskrävande och kräver stor sakkunskap, eftersom växtplankton utgörs av väldigt många olika arter och många påminner väldigt mycket om varandra.

Till våra tjänster hör utförandet av växtplanktons- och kiselalgsundersökningar. LUVYs certifierade och erfarna provtagare tar och förbehandlar proven i enlighet med gällande krav. Dessa prov undersöker vi inte själva, utan vi skickar dem vidare till experter, som reder ut bl.a. artsammansättningen, enskilda arters (taxoner) riklighet såväl som antal och biomassa.

Katja Pellikka

Katja Pellikka

Position

Med hjälp av uppfödning finns det hopp för Svartåns krympande bestånd av flodpärlmussla

Med hjälp av uppfödning finns det hopp för Svartåns krympande bestånd av flodpärlmussla

För ett år sedan fanns det små yngel av flodpärlmussla i Svartån för första gången på årtionden, då ca 200 små musslor, som fötts upp vid en anläggning i Norge, återvände till Svartån i uppfödningslådor. De små musslorna har klarat sig bra och tillsammans med de övriga skyddsåtgärderna inger den genom uppfödning åstadkomna nya generationen hopp inför framtiden.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet