Välj en sida

Övriga grundvattentjänster

Övriga grundvattentjänster

Separata utredningar

Vi utför i enlighet med våra kunders behov olika separata utredningar, som t.ex. kan gälla olika fall av nedsmutsning, litteraturutredningar eller t.ex. sammanställning av omfattande basfakta till översiktsrapporter. Dessutom gör vi utvärderingar av grundvattenpåverkan hos olika verksamheter. De separata utredningarna skräddarsys alltid från fall till fall och de kan inkludera planeringsarbete, provtagning, analyser och rapportering.

Separata utredningar kan göras av många olika orsaker. I föroreningsfall reder man t.ex. ut effekten av ett enskilt läckage eller någon annan förorenings inverkan på miljön. Om man i grundvattnet eller marken påträffar skadliga ämnen vars ursprung är okänt, kan man undersöka saken noggrannare och reda ut vilka verksamheter som förekommer på orådet och sammanställa uppgifter om områdets historia.  Miljöeffekterna av gammal verksamhet har nödvändigtvis inte utretts i tillräcklig utsträckning, vad beträffar t.ex. de skadliga ämnena, vilket betyder, att man med hjälp av separata utredningar kan kartlägga även dessa verksamheters inverkan på miljön noggrannare.

Genom olika utredningar kan man producera värdefull tilläggsinformation, med vars hjälp man bättre kan rikta de nuvarande kontrollerna och på det sättet skapa kostnadsinbesparingar för kunden. Vi ger gärna tilläggsinformation och diskuterar åtgärder, som passar bäst just för dig!

Skyddsplaner

Vi inom LUVY gör även upp skyddsplaner för grundvattenområden, speciellt sådana, som är viktiga för vattentäkt. Skyddsplanen är en samling direktiv och utredningar, med vilkas hjälp man kan beakta olika skyddsaspekter i samband med t.ex. markplanering och myndighetsövervakning. En skyddsplan kan uppgöras antingen kommunvist så, att den omfattar kommunens samtliga viktiga grundvattenområden eller alternativt kan den göras så, att den omfattar enskilda grundvattenområden.

Till skyddsplanen samlar man aktuell lagstiftning, befintliga uppgifter om grundvattnet samt en riskbedömning av grundvattenområdet utgående från de riskobjekt som finns på området. Beroende på hur omfattande skyddsplanen är, kan man under arbetets gång komplettera nätet av observationsrör och/eller ta vattenprover för att reda ut grundvattnets kvalitet.

Ta kontakt, ifall du vill diskutera uppgörande av en skyddsplan i din egen kommun.

Brunnskarteringar

I samband med så kallade infraprojekt, såsom vägbyggen bör byggaren i regel reda ut vilka privata brunnar som finns inom projektområdet. På det sättet kan man konstatera huruvida byggprojektet möjligtvis medfört skadeverkningar på brunnarna eller å andra sidan påvisa, att någon skadlig inverkan inte förekommit till följd av byggandet. Våra erfarna provtagare kartlägger brunnarna, tar vattenprov från brunnarna och uppgör så kallade brunnskort, som vanligtvis skickas till brunnsägarna tillsammans med analysresultatet. Vattenproven analyseras i första hand i vårt eget laboratorium.

Katriina Nummela

Katriina Nummela

Position

Referens

Grundvattnen i Lojo är en gemensam sak

“Samkontrollen som gjorts av LUVY underlättar vår verksamhet i Lojo stad verkligen mycket. Ärendena sköts smidigt, då alla operatörer samlas en gång per år ansikte mot ansikte för att gå igenom resultaten”. – Liisa Anttila, driftschef, Lojos stads vattentjänster

Lojo-områdets grundvatten innehåller ställvist ännu klorid

Lojo-områdets grundvatten innehåller ställvist ännu klorid

Årsrapporten för samkontrollen av grundvattnen i Lojo 2022 har blivit klar. Samkontrollen av grundvattnen i Lojo har utförts med början år 2005 och år 2022 deltog 14 undersökningsobjekt. Undersökningar av grundvattnets kvalitet och nivåmätningar utfördes i ca 80 provtagningsrör för grundvatten eller brunnar i enlighet med aktörernas miljö- och vattentäktstillstånd. I samkontrollen deltog åtta vattentäkter i Lojo, Tytyri bergsgrundvatten och tre vattentäkter utanför Lojoåsen.  

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet