Välj en sida

Grundvattenprovtagning

Grunvattenprovtagningen – ett viktigt skede i kontrolluppdragen

Vet du hur man kan ta ett representativt vattenprov från grundvattnet, som finns lagrat under markytan? Vi vet! Provtagningsprocessen är ett mycket viktigt skede i kontrolluppdraget, eftersom man endast ur vattenprover som tagits på rätt sätt kan få pålitliga resultat om vattenkvaliteten.

Grundvattenprovtagning

Grundvattenproven tas oftast ur för ändamålet installerade observationsrör. Ett för grundvattenprovtagning lämpligt rör är gjort av plast med en diameter på 50 mm, som är installerat i marken. I observationsröret finns en hålförsedd sildel i det avsnitt av marken, som leder vatten och via hålen slipper vattnet in i röret. Djupet på observationsröret varierar mycket, från några meter till några tiotal meter. Grundvattnet i är i Finland vanligtvis på 2–4 m djup, men i de stora sandformationerna, som på toppen av Lojoåsen, kan grundvattnet ligga mycket djupt.

Grundvattenproven tas antingen med hjälp av en pump eller med en hämtare gjord av plast. Oftast tas proven med hjälp av en pump.  Grundvattenpumpen sänks ner i röret till önskat djup. Innan provet tas pumpar man upp vatten vars volym motsvarar tre gånger rörets volym, så att provet fås från den egentliga grundvattenförekomsten och inte från det vatten som står i röret. Det grundvatten som pumpas ur röret, leds med en slang, som fästs i pumpen, längre bort från röret. Då tillräckligt grundvatten pumpats, fylls  provkärlen med grundvatten. Avslutningsvis monteras provtagningsutrustningen ner.

Grundvattenprov kan också tas från brunnar och källor. I de fallen pumpas inte vattnet, utan vattenprovet kan antingen tas direkt i provkärlen eller med hjälp av en separat provhämtare (bailer).

Vid provtagning av föreningar som är lättare än vatten, såsom prover för analys av oljekolväten, tas proven innan  röret har tömningspumpats och då med hjälp av en provhämtare.

Specialprovtagningar

I vissa objekt är man tvungen att av säkerhetsskäl ta grundvattenprov med hjälp av specialutrustning. Speciellt vid provtagningar på avstjälpningsplatser är man tvungen att ta prov på de inre vattnen med hjälp av specialutrustning för att skydda sig mot giftiga gaser.

Vi fäster i all vår verksamhet speciell uppmärksamhet vid att arbetet utförs säkert, men arbetssäkerheten framhävs speciellt vid provtagning av de inre vattnen på soptippar samt vid gasmätningar. Vi har utrustning i användning, som lämpar sig för specialprovtagningar. Prover från de inre vattnen tas genom att använda skyddsdräkt (en så kallad rymddräkt) samt gasmask och friskluftsaggregat. Man luktar aldrig på vatten från avstjälpningsplatser på grund av att de eventuellt kan vara giftiga.

Katriina Nummela

Katriina Nummela

Position

Muddring som hjälp mot blågrönalgblomningarna i Hiidenvesi? Utredningsarbetet inleds 

Muddring som hjälp mot blågrönalgblomningarna i Hiidenvesi? Utredningsarbetet inleds 

Inom Hiidenvesi restaureringsprojekt, som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY), bygger man under år 2024 upp en 3D-strömnings- och vattenkvalitetsmodell. Med hjälp av modellen uppskattar man möjligheterna att förbättra vattenutbytet inom de östra delarna av Hiidenvesi och på det sättet reda ut alternativ för hanteringen av näringsämnen samt att minska massförekomsterna av blågröna alger.  Till utföraren av modelleringsarbetet valde man på basen av en offerttävling Luode Consulting Oy från Esbo. Luode har en diger erfarenhet av liknande modelleringsarbeten. 

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet