Välj en sida

Dag- och dräneringsvatten

Stöd för att bemästra dagvatten och dräneringsvatten

Dagvatten, som rinner från tätorter samt vägområden, innehåller fasta partiklar, närsalter, klorid, tarmbakterier samt ofta även skadliga ämnen såsom metaller, olja och PAH-föreningar. En stor ytbelagd yta (t.ex. asfalt) ökar den mängd dagvatten som bildas på området.  I dagvattnet kan, inom områden med avloppsnät, även hamna avloppsvatten via korskopplingar. Den belastande effekten via dagvatten kan i närheten av stränder vara betydande. Inom bebyggda områden är punktbelastningen och den diffusa belastningen vanligtvis rätt liten men dagvattnet kan utgöra en betydande belastningskälla.

Under de senaste åren har man i anslutning till tätorter byggt olika våtmarker för dagvatten, sedimentationsbassänger, regnträdgårdar, biosänkor, gröna tak, naturenliga öppna fåror och fina dagvattenteman i parkerna. Om funktionaliteten hos dagvattenlösningarna finns det emellertid rätt lite information och vi kan hjälpa till med att ta fram mera fakta.

Vi erbjuder tjänster gällande provtagning och undersökningar av dagvattnens mängd och kvalitet antingen direkt i dagvattenfårorna eller dagvattenarrangemangen. Provtagningen kan skötas antingen genom kontinuerliga mätningar med hjälp av mätinstrument eller med traditionella provtagningar. Vilka analyser som krävs planeras i enlighet med avrinningsområdet och behoven.

Utöver dagvattenundersökningar erbjuder vi också undersökningar av dräneringsvattnen från åkrar och andra dränerade områden. På dränerade område förekommer ingen avrinning från markytan, utan vattnet strömmar huvudsakligen genom dräneringsrör, och därifrån ut i diken eller direkt ut i vattendraget. Med dräneringsvattnen följer en del fasta partiklar, närsalter och t.ex. bekämpningsmedel ut i det mottagande vattendraget. Genom uppföljning av dräneringsvattnen, kan man undersöka belastningsnivån samt halterna av olika ämnen i dräneringsvattnet. Med hjälp av undersökningarna kan man bl.a. reda ut vilka effekter olika typer av åkerbehandling har på vattenkvaliteten.

Katja Pellikka

Katja Pellikka

Position

vesistöasiantuntija
vattendragssakkunnig
katja.pellikka@luvy.fi
0504754452

Katriina Nummela

Katriina Nummela

Position

ympäristöasiantuntija
miljösakkunnig
katriina.nummela@luvy.fi
0445285009

Referens

En omfattande uppföljning av vattendragen genom samarbete

”Tillsammans med LUVY vet man, att man aldrig blir ensam. Fastän folk byts ut eller att nya person kommer i stället, vet man att det alltid finns någon i huset, som känner områdena.” – Jaana Marttila, Nylands NTM-central

Vid åkerkantsevenemanget i Kyrkslätt studerade man markens struktur med hjälp av groptest

Vid åkerkantsevenemanget i Kyrkslätt studerade man markens struktur med hjälp av groptest

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry LUVY ja Veikkolan vesistöhanke järjestivät to 8.10. Kirkkonummen Lapinkylässä pellonpiennartilaisuuden, jonka aiheena oli maan rakenne ja kasvukunnon parantaminen. Kouluttajana tilaisuudessa toimi agronomi, maanviljelijä Juuso Joona Tyynelän tilalta Joutsenosta. Paikalle maaperän rakennetta havainnoimaan saapui parisenkymmentä aiheesta kiinnostunutta viljelijää.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet