Välj en sida

Dag- och dräneringsvatten

Stöd för att bemästra dagvatten och dräneringsvatten

Dagvatten, som rinner från tätorter samt vägområden, innehåller fasta partiklar, närsalter, klorid, tarmbakterier samt ofta även skadliga ämnen såsom metaller, olja och PAH-föreningar. En stor ytbelagd yta (t.ex. asfalt) ökar den mängd dagvatten som bildas på området.  I dagvattnet kan, inom områden med avloppsnät, även hamna avloppsvatten via korskopplingar. Den belastande effekten via dagvatten kan i närheten av stränder vara betydande. Inom bebyggda områden är punktbelastningen och den diffusa belastningen vanligtvis rätt liten men dagvattnet kan utgöra en betydande belastningskälla.

Under de senaste åren har man i anslutning till tätorter byggt olika våtmarker för dagvatten, sedimentationsbassänger, regnträdgårdar, biosänkor, gröna tak, naturenliga öppna fåror och fina dagvattenteman i parkerna. Om funktionaliteten hos dagvattenlösningarna finns det emellertid rätt lite information och vi kan hjälpa till med att ta fram mera fakta.

Vi erbjuder tjänster gällande provtagning och undersökningar av dagvattnens mängd och kvalitet antingen direkt i dagvattenfårorna eller dagvattenarrangemangen. Provtagningen kan skötas antingen genom kontinuerliga mätningar med hjälp av mätinstrument eller med traditionella provtagningar. Vilka analyser som krävs planeras i enlighet med avrinningsområdet och behoven.

Utöver dagvattenundersökningar erbjuder vi också undersökningar av dräneringsvattnen från åkrar och andra dränerade områden. På dränerade område förekommer ingen avrinning från markytan, utan vattnet strömmar huvudsakligen genom dräneringsrör, och därifrån ut i diken eller direkt ut i vattendraget. Med dräneringsvattnen följer en del fasta partiklar, närsalter och t.ex. bekämpningsmedel ut i det mottagande vattendraget. Genom uppföljning av dräneringsvattnen, kan man undersöka belastningsnivån samt halterna av olika ämnen i dräneringsvattnet. Med hjälp av undersökningarna kan man bl.a. reda ut vilka effekter olika typer av åkerbehandling har på vattenkvaliteten.

Katja Pellikka

Katja Pellikka

Position

vesistöasiantuntija
vattendragssakkunnig
katja.pellikka(at)luvy.fi
0504754452

Katriina Nummela

Katriina Nummela

Position

ympäristöasiantuntija
miljösakkunnig
katriina.nummela(at)luvy.fi
0445285009

Vad säger våra kunder om LUVY?

Vad säger våra kunder om LUVY?

”Tekevät arvokasta ja tärkeää työtä ympäristön eteen.” -Risto Martti / Google-recensioner

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet