Välj en sida

Restaureringsplanering

En restaurering bör planeras – varje vattendrag är unikt

Ett lyckat restaureringsprojekt inleds oberoende om det handlar om en havsvik, sjö, bäck, källa eller något annat litet vattendrag genom att uppgöra en restaureringsplan för vattendraget. I restaureringsplanen går man igenom bl.a. befintlig information gällande vattnets kvalitet samt dess biologiska liv, utför mätningar eller modellerar storleken av belastningen, som kommer från avrinningsområdet, undersöker avrinningsområdets struktur samt eventuella belastnings hot spots samt utvärderar olika restaureringsmetoders lämplighet för det i fråga varande vattendraget och dess avrinningsområde. Dessutom utvärderar man vilket tillvägagångssätt, som är det rätta samt kostnaderna. Ofta krävs det innan man inleder uppgörandet av planen, att man kompletterar uppgifterna om vattendraget genom att ta tilläggsprover gällande vattnets kvalitet, fiskbestånden, vegetationen, bottendjuren, växtplankton och/eller djurplankton.

Vår förening koordinerar många vattendragsrestaureringsprojekt inom vårt område. Våra sakkunniga utför restaureringsplanering, belastningsutredningar och granskningar av avrinningsområden samt praktiskt restaureringsarbete i vattendragen och deras avrinningsområden. Ta modigt kontakt med våra sakkunniga, då du behöver stöd vid planerandet och utförandet av restaureringsåtgärder i ditt eget vattendrag.

Bekanta dig närmare med vår verksamhet gällande vattnens tillstånd och restaureringar av vattendrag eller våra projekt.

Katja Pellikka

Katja Pellikka

Position

Jussi Vesterinen

Jussi Vesterinen

Position

Referens

Vattenskyddet följer inte kommungränserna – Långsiktig uppföljning av ytvattnens tillstånd i Ingå

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) gör ytvattenundersökningar för Ingå kommun som en del av den gemensamma uppföljningen av vattendrag i västra Nyland. ”Det lönar sig att optimera ytvattenforskningen och kombinera provtagningar. På det sättet får man en helhetsuppfattning om vattenkvaliteten samt ofta även kostnadsinbesparingar, då provtagningar kombineras”, berättar man från föreningen. Elina Röman, […]

Medborgarna kan meddela sina observationer gällande våtmarker och vattendragens tillstånd på elektroniska blanketter

Medborgarna kan meddela sina observationer gällande våtmarker och vattendragens tillstånd på elektroniska blanketter

LUVYs projekt Vattenbehandlingen i Västra Nylands jord- och skogsbruksområden – VALUME har man gjort en elektronisk blankett för skötseln och uppföljningen av våtmarker, med hjälp av vilken fastighetsägarna kan följa med tillståndet i våtmarken i sitt närområde. V i föreningen tar också gärna emot medborgarnas observationer gällande vattnens kvalitet och dessa kan man meddela på adressen ilmoitavedenlaatu.luvy.fi.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet