Välj en sida

Uppföljning av vattnens tillstånd

En uppföljning av vattnens tillstånd är viktigt för att kunna märka förändringar

Västra Nyland är ett mycket vackert område med sina sjöar, rinnande vatten och kustområden. För att vattnens tillstånd skall hållas i gott skick förutsätts en regelbunden uppföljning samt en minimering av belastningen. En uppföljning av vattnens tillstånd behövs utöver punktbelastarnas obligatoriska kontroller, eftersom t.ex. den diffusa belastningen i södra Finland är en mycket betydande faktor, som försämrar vattnens kvalitet.

Vi erbjuder våra kunder en uppföljning av vattnens tillstånd genom allt från planeringen till förverkligandet. Ifall man på basen av undersökningsresultaten konstaterat, att vattenkvaliteteten är sämre än god, är det skäl att närmare reda ut det förändrade tillståndet och eventuellt inleda en planering av restaurering av vattendraget. Våra kunniga sakkunniga hjälper dig vid såväl undersökningarna som de fortsatta åtgärderna såsom restaurering.

Uppföljning av vattnens tillstånd

De mest betydande beställarna av allmänna vattendragsundersökningar inom vårt verksamhetsområde är kommunerna. De följer med tillståndet i vattendragen för att uppfylla skyldigheten att följa med miljöns tillstånd på ett allmänt plan. Majoriteteten av kommunerna inom vårt område har ett separat uppföljningsprogram för de små vattendragen.  Andra kunder, som beställer olika utredningar gällande de mindre vattendragen, är främst de små sjöarnas skyddsföreningar och delägarlagen. En betydande del av de undersökningar som beställts av kommunerna, har samlats på adressen www.vattnenskvalitet.fi.

Vi utför på beställning även litteratursammanställningar eller olika sammanfattande rapporter. Uppföljningarna och utredningarna är alltid skräddarsydda enligt kundens önskemål.

Ett enskilt vattenprov berättar om vattendragets tillstånd endast vid provtagningsögonblicket. För att kunna observera eventuella förändringar i vattendraget, bör undersökningen göras tillräckligt heltäckande och med yrkesskicklighet. Vi inom LUVY vill vara med och stöda ditt arbete för en förbättring av tillståndet i vattendragen.

Katja Pellikka

Katja Pellikka

Position

Aki Mettinen

Aki Mettinen

Referens

Vattenskyddet följer inte kommungränserna – Långsiktig uppföljning av ytvattnens tillstånd i Ingå

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) gör ytvattenundersökningar för Ingå kommun som en del av den gemensamma uppföljningen av vattendrag i västra Nyland. ”Det lönar sig att optimera ytvattenforskningen och kombinera provtagningar. På det sättet får man en helhetsuppfattning om vattenkvaliteten samt ofta även kostnadsinbesparingar, då provtagningar kombineras”, berättar man från föreningen. Elina Röman, […]

Frodigheten har tilltagit under en längre tid i Sjundeå å och även i Pickalaviken

Frodigheten har tilltagit under en längre tid i Sjundeå å och även i Pickalaviken

Samkontrollrapporten för år 2020 gällande Sjundeå å och Pickalaviken har blivit klar. I samkontrollerna kontrollerar man punktbelastarnas inverkan på vattendraget på basen av deras miljötillstånds åligganden. I kontrollen deltog även frivilliga aktörer. År 2020 var ett år med mera omfattande undersökningar, då man utöver vattenkvaliteten även undersökte biologiska parametrar såsom bottenlevande djur, kiselalger och fiskbestånden under åren 2016-2020. Sjundeå å vattendragets och den nedanför liggande Pickalavikens samkontroller har rapporterats i en gemensam rapport allt sedan år 2017, vilket ger en bra bild av avloppsvattenbelastningens effekter i området samt områdets allmäntillstånd.  

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet