Välj en sida

Våtmarker kan byggas för flera ändamål – de vara till nytta vid åkerns vattenrening och dessutom till vattenhushållning, till bevattning och till att främja mångfald. (LUVY / Paavo Ojanen)

Våtmarker erbjuder flera fördelar både för människan och för naturen. Genom att anlägga våtmarker kan näringsämnes- och markpartikelbelastningen som rinner ut i vattendragen minskas. Våtmarker  förbättrar landskapen och är en viktig livsmiljö för många arter, bland annat för andfåglar. Våtmarker kan även fungera som bevattningsbassänger, detta får en allt större betydelse  då de torra perioderna ökar i och med klimatförändringen. 

Våtmarker grundas inom det ifjol startade LUMME-projektet. Även om huvudmålsättningen är att minska jordbrukets vattendragsbelastning, strävas inom förverkligandet att andra ändamål tas i beaktande, så som naturens mångfald,  inverkan på viltvård, landskaps faktorer, samt odlings- bevattningsmöjligheter. Inom projektet har en våtmark i Kaffelandet i Sjundeå förverkligats, och gamla våtmarker har förbättrats och restaurerats vid Enäjärvi i Vichtis och inom Hiidenvesi området. Med tanke på fortsättningen är intresset riktat mot Huovanoja i Vichtis, dit projektet redan låtit göra en omfattande våtmarksplan. 

Nya platser för våtmarker söks nu genom att granska kartor, genom terrängbesök och i samråd med markägare. Våtmarkerna anläggs i samarbete med markägarna och en del våtmarker kan även uppfylla kriterierna för jordbruksstöd, då det även går att anhålla om stöd för skötsel av dem.  

I fortsättningen koncentreras utförandet av våtmarker huvudsakligen till Hiidenvesi avrinningsområde

Byggandet av nya våtmarker koncentreras i år och i nästa år till Hiidenvesi avrinningsområde. En kartering av lämpliga våtmarksplatser och fyra övergripande planer för våtmarker har gjorts inom tidigare projekt. Karteringen har gjorts ända från Hiidenvesi närområde, till övre loppen på Vichtisån och Vanjoki, ända till Högfors och Loppis. Nya platser för våtmarker söks nu även genom att granska kartor, genom besök i terrängen och genom att kontakta markägare. Markägaren kontaktas från projektet om en lämplig plats hittas.  Om markägaren är intresserad startas i samråd med denne en planering av vattenskyddskonstruktioner. Anläggandet av våtmarken görs med projektfinansiering tillsammans med markägaren. De grundade våtmarkerna kan även uppfylla kriterierna för lantbruksstöd, och då går det att ansöka om finansiering för skötsel av våtmarken.  

Vid slutet av sommaren, den15.8  ordnas Hiidenvesi våtmarkskväll i Vichtis kyrkoby. Markägare och intresserade inbjuds att lyssna på fördelarna med våtmarker för jordbruket, och om planering,  och om finansieringsalternativför byggande och skötsel. Under tillfället informeras även om förbättrandet av åkerns bördighet med jordförbättrings- och saneringsväxter, samt med jordförbättringsmedel: strukturkalk, gips eller näringsfiber. 

Det går utmärkt att vara i kontakt med oss redan nu gällande planering eller utförande av våtmarker”, uppmuntrar områdeskoordinator för Hiidenvesi, Annika Söderholm-Emas 

LUMME-projektet har för avsikt att förverkliga vattenvård och fältvandringar på hela Västra-Nylands område, följande eveneamng hålls på Niemenkylä gård i Vichtis redan den 20 juli.

Inför nästa år planeras evenemang för vattenvård inom skogsbruket. 

Tilläggsuppgifter:

Annika Söderholm-Emas
områdeskoordinator
projektkoordinator
annika.soderholm-emas@luvy.fi
044 528 5019

LUMME-projektet verkställer åtgärder för att kontrollera belastningen från jord- och skogsbruket, följer upp restaureringsåtgärdernas effekt samt bjuder på aktuell information om vattenskyddsåtgärder och dess stödformer till regionens jord- och skogsbruksaktörer. 

Projektet finansieras via de regionala vattendragsvisionerna Laxfiskarna till Svartån 2030, En livskraftig och hinderfri Sjundeå å 2030 och Kustvattenvision 2050 och via projektet Hiidenvesi restaurering av kommunerna Lojo, Raseborg, Vichtis, Kyrkslätt, Högfors, Sjundeå och Ingå. Därtill finansieras Hiidenvesi-projektet av Helsingforsregionens miljötjänster HRM, fiskeriområdet Karjaanjoen vesistön kalatalousalue. Miljöministeriet finansierar projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram med en andel på 50 % under åren 2022–2024.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.