Välj en sida

Kustvattenvision 2050

Västra Nylands kustvattenvision 2050

Kustvattenvisionen 2050 är en vägkarta för restaureringen av Västra Nylands kustvatten. Restaureringsarbetet har inletts tillsammans med områdets kommuner på de pilotområden, som valts ut av kommunerna, och där man senare har för avsikt att utvidga arbetet till andra delar av våra kustområden. Målsättningen medkustvattenarbetet är, att förbättra tillståndet i kustvattnen samtidigt som man även förbättrar tillståndet i hela Östersjön. Behovet av restaureringsarbetet har framkommit från situationen, där våra kustvattens ekologiska tillstånd klassificeras som måttligt eller otillfredsställande.

LUVY koordinerar de vattendragsrestaureringsprojekt, som finansieras av kommunerna inom tillrinningsområdet, med hjälp av den grundfinansiering, som kommunerna bidrar med. Arbetet förutsätter, att man på ett övergripande sätt identifierar problemområdena, planerar och prioriterar restaureringsarbetena samt utför en långsiktig restaureringsverksamhet tillsammans med de lokal aktörerna. Dessutom är samarbetet med övriga projektaktörer viktigt inom kustvattenområdena.

Målsättningar: De västnyländska kustvattnens förbättrade ekologiska status, bevarande av naturvärdena och levnadsmiljöerna samt befrämjandet av rekreations- och nyttoanvändningen av kustvattnen

Tidtabell: 2022–2028

Egenfinansiering: Totalt 289 000 € för åren 2022–2025

Finansiärer: Kommunerna beviljar årligen finansiering enligt fölande (åren 2023–2025): Raseborg 30 000 €, Sjundeå 20 000 € och Kyrkslätt 30 000 €. Dessutom finansierade Ingå arbetet år 2022 med 16 000 € och LUVY med 3 000 €. Miljöministeriet har finansierat projekt som befrämjar Kustvattenvisionen 2050 speciellt med medel från vattenskyddets effektiviseringsprogram åren 2022-2025 och man kommer att ansöka om finansiering för de kommande årens nya restaureringsprojekt. Den finansieringen har varit 50 % eller mera av respektive projekts egenfinansiering.

Koordinering: Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY)

Jussi Vesterinen

Jussi Vesterinen

Position

Henna Björkqvist

Henna Björkqvist

Avloppsvattensystem kräver underhåll och skötsel året runt

Avloppsvattensystem kräver underhåll och skötsel året runt

Underhåll av avloppsvattensystemet lönar sig att göra regelbundet under hela året, och är en viktig del av fastighetsskötseln. Det lönar sig att kontrollera avloppsvattensystemens skick och funktionsduglighet efter sommaren, före snön lägger sig.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet