Välj en sida

Sjundeå å 2030

En livskraftig och hinderfri Sjundeå å

Vattendragsvisionen En livskraftig och hinderfri Sjundeå å 2030 är ett resultat av ett mångårigt samarbete och som tillrinningsområdets kommuner undertecknade år 2018. Målsättningen är, att förbättra tillståndet i Sjundeå å:s vattendrag, bevara naturvärdena och levnadsmiljöerna, avlägsna vandringshinder samt främja rekreations- och nyttoanvändningsmöjligheterna.

LUVY koordinerar Sjundeå å projektet, som tillsammans med tillrinningsområdets kommuner samt flera andra aktörer finansierar projektet där finansieringen av visionen fungerar som en grundfinansiering. Arbetet förutsätter en övergripande identifiering av problemområdena, planeringen och prioriteringen av restaureringsarbetena samt en långsiktig restaureringsverksamhet tillsammans med de lokala aktörerna.

Målsättningar: Ett bättre ekologiskt tillstånd i Sjundeå å:s vattendrag, bevarande av naturvärdena och levnadsmiljöerna, avlägsnandet av vandringshindren samt främjande av rekreations- och nyttoanvändningsmöjligheterna.

Tidtabell: 2019–2024

Finansiering: Totalt 1 479 807 €

Finansiärer: Kommunerna beviljar årligen finansiering enligt följande: Sjundeå 60 000 €, Vichtis 40 000 €, Kyrkslätt 30 000 €, Lojo 10 000 € och Ingå 5 000 €. LUVYs andel av grundfinansieringen är 3 000 € och talkoarbetets andel årligen ca 2 000 €. Dessutom finansieras visionen av Rosk’n Roll Oy Ab under åren 2019–2024 och finansiering har också beviljats av Föreningen Nylands friluftsområden rf UUVI under åren 2020–2021. Miljöministeriet har finansierat Sjundeå restaureringsprojekt under åren 2019-2022 till 50 % av projektets förverkligade kostnader med medel frånvattenskyddets effektiveringsprogram. Projektet främjar Sjundeå å 2030-vattendragsvisionens förverkligande.

Koordinering: Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY)

Övriga aktörer: Kyrkslätt-Sjundeå å:s fiskeriområde, föreningen Siuntionjoen latvajärvien suojeluyhdistys ry (Lasy Ry), Föreningen Karhujärven suojeluyhdistys

Läs mera på finska >>

Öppna berättelsekartan i nytt fönster >>


Samarbetsavtalet för Sjundeå å visionen undertecknadews 18.1.2019. Undertecknare var kommundirektörerna  och LUVYs verksamhetsledare Jaana Pönni.
Jaana Pönni

Jaana Pönni

verksamhetsledare

Anu Suonpää-Espinola

Anu Suonpää-Espinola

Position

Siuntionjoki 2030
En finansiering på 277 000 € för restaureringen av åarna och bäckarna i Västra Nyland – I LUUVIRSU-projektet, som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf, iståndsätter man rinnande vatten för att förbättra naturens mångformighet speciellt i Karisåns- och Sjundeå å:s vattendragsområden

En finansiering på 277 000 € för restaureringen av åarna och bäckarna i Västra Nyland – I LUUVIRSU-projektet, som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf, iståndsätter man rinnande vatten för att förbättra naturens mångformighet speciellt i Karisåns- och Sjundeå å:s vattendragsområden

Projektet LUUVIRSU (Skyddet av rinnande vatten, restaurering och säkrande av naturens mångfald i Västra Nyland) fick en finansiering på 277 000 euro från Nylands NTM-central. Projektet främjar den rinnande vattennaturens mångformighet och återställer de rinnande vattenekosystemens funktion i Västra Nylands vattendrag i speciellt de objekt, som man i det nyländska vattenskyddets åtgärdsprogram 2022–2027 föreslagit åtgärder. Projektets totala budget är 554 000 euro under åren 2022–2024.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet