Välj en sida

Bild: Målet är att våtmarkerna ska minska mängderna fasta partiklar och näringsämnen i vattendragen.

Projektet för restaurering av Sjundeå å 2020–2022 låter anlägga två våtmarksbassänger längs Risubackaån under vintern 2021. Målet är att förbättra vattenkvaliteten i ån samt de översvämningskänsliga åkrarnas användbarhet.

Restaureringsplaner har inom projektet Sjundeå å 2020–22 utarbetats för de vattendrag som är i sämre tillstånd än gott. En av de viktigaste restaureringsåtgärderna som lagts fram för att förbättra tillståndet i Björnträsket, till vilket Risubackaån rinner, är minskning av den yttre diffusa belastningen med hjälp av vattenskyddsvåtmarker. Vattenskyddsvåtmarker renar det vatten som rinner igenom dem. De erbjuder utrymme för översvämningar och dämpar flöden, och förebygger på så sätt översvämningar på åkrarna samt minskar erosionen i fåran och från åkrarna. Våtmarkerna berikar också landskapsbilden och bildar nya livsmiljöer för olika arter eller återställer gamla.

Risubackaån är ett av de viktigaste källflödena till Sjundeå å. ”Ån har ett utbrett jordbruksdominerat avrinningsområde, varifrån den näringsbelastning som uppkommer kommer ut i ån från diken och bäckar, med ån ut i Björnträsket och slutligen ut i havet i Pickalaviken”, beskriver Anu Suonpää-Espinola, projektchef för projekt Sjundeå å 2020–22. ”Nu försöker vi delvis minska den här belastningen med de vattenskyddsvåtmarker som nu ska förverkligas”, fortsätter Suonpää-Espinola. Våtmarkerna är belägna i nedre delen av Risubackaån, i en lågt liggande ådal. Ån har tidigare rätats ut och också muddrats vid det planerade området. Åfåran saknar naturliga skydds- och översvämningszoner. Åkrarna i ådalen lider regelbundet av betydande skador från vattenmättnad. Markanvändningen i området, jordarter som lätt sköljs bort samt åkrarnas lutning och låglänthet ökar den belastning av näring och fasta partiklar som området förorsakar på det nedanliggande Björnträsket.

”Sjundeå å är som vattendragssystem mycket viktigt för Sjundeå kommun och dess kommuninnevånare”, berättar Sjundeå kommuns miljöchef Tiina Hartman. ”Det är fantastiskt att vi i samarbete mellan kommunerna och LUVY kan göra ett långsiktigt arbete för att förbättra vattendragsområdets tillstånd till följd av uppkomsten av vattendragsvisionen Sjundeå å 2030. De våtmarker som nu ska anläggas är en konkret åtgärd för att främja vattenskyddet och att förbättra tillståndet i vattendragsområdet. De främjar också naturens mångfald, vilket alltid är en bra sak.” Våtmarkerna anläggs som förbikopplingsrutter parallellt med ån, genom att gräva in på de översvämningskänsliga åkrarna. Överskottsjorden sprids ut på en del av åkerskiftet, så att den åker som bevaras i odlingsbruk höjs. Under det år som våtmarken anläggs, grävs våtmarken färdig, bortsett från rutter för in- och utflöde. Anslutningen till bäcken förverkligas året efter att våtmarken grävts. På så sätt hindras fasta partiklar från att komma ut i ån under grävningen. Våtmarkerna anläggs på åkerskiftena på så sätt, att våtmarken på vardera markägarens åkerskifte bildar sin egen helhet, vilken är en del av en större helhet av vattenskyddsvåtmarker längs ån. Ytan hos den planerade kedjan av våtmarker med skyddszoner och sänkor är nästan 6 hektar. Härigenom är andelen hos de vattenskyddsområden som nu ska anläggas i första skedet aningen över 0,1 % av Risubackaåns avrinningsområde. Målet är att nå upp till över 0,5 % våtmarksyta i avrinningsområdet då påföljande våtmarksprojekt framskrider. ”Ändå är de 0,1 % våtmarker som redan nu förverkligas mycket betydelsefulla ur vattenskyddssynvinkel”, betonar LUVYs sakkunniga Virve Ståhl.

Vattendragsvisionen Sjundeå å 2030 finansieras under åren 2019–2024 av kommunerna i området: Vichtis, Lojo, Sjundeå, Ingå och Kyrkslätt, samt Rosk’n Roll Oy Ab och Västra Nylands vatten och miljö rf. Miljöministeriet finansierar 50 % av de uppkomna kostnaderna inom vattendragsvisionen Sjundeå å 2030 ur programmet för effektiverat vattenskydd under åren 2019–2022. Dessutom har visionen finansierats av Föreningen Nylands friluftsområden UUVI. Projektet för restaurering av Sjundeå å 2020–22 är en del av vattendragsvisionen Sjundeå å 2030.

Tilläggsuppgifter:

Virve Ståhl
sakkunnig
LUVY
virve.stahl@luvy.fi
0504474993

Anu Suonpää-Espinola
projektchef
LUVY
anu.suonpaa-espinola@luvy.fi
0505018237