Valitse sivu

Haja-asutuksen jätevesien päättyneet hankkeet

Haja-asutuksen jätevesien päättyneet hankkeet 2007–2019

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeet ovat perustuneet Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesiyhteistyön strategiaan 2009–2013 ja uuteen strategiaan 2014–2021, jotka on hyväksytty alueen kaikissa kunnissa. Hankkeita ovat rahoittaneet alueen kunnat vapaaehtoisella lisäjäsenmaksullaan LUVYssä. Kuntarahaa vastaan on haettu määräajoin rahoitusta ulkopuolisilta tahoilta, joista Uudenmaan ELY-keskus on viime vuosina ollut merkittävin. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry on toiminut hankkeiden koordinaattorina.

Kuntien yhteistyö hajajätevesiasioissa on alkanut jo vuonna 2004 kun nk. hajajätevesiasetus astui voimaan. Yhteistyön merkeissä järjestettiin suunnittelijakoulutusta, yleisötilaisuuksia, laadittiin yhteisiä lomakkeita ja ohjeita sekä verkkosivut.

Alueellisten vesihuoltoratkaisujen edistäminen ja kiinteistökohtaisten järjestelmien suunnittelun kehittäminen Uudellamaalla 2007–2008

Tavoitteet:
  • kannustaa kuntia ja niiden asukkaita alueellisiin jätevesihuoltoratkaisuihin (vesiosuuskunnat)
  • nostaa alueen kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmien suunnitelmien laatua vastaamaan hajajätevesiasetuksen vaatimuksia
  • parantaa alueella toimivien järjestelmäsuunnittelijoiden tietotaitoa.
Rahoitus:

Hanketta rahoittivat kunnat, Uudenmaan liitto ja LUVY ja sen ja sen kokonaisbudjetti vuosille 2007–2008 oli 125 000 €.

Julkaisut:

Haja-asutuksen jätevesihuollon toteuttaminen vesiensuojelun ja maankäytön suunnittelun kannalta erityisillä alueilla sekä kuntien yhteiset toimintamallit Länsi-Uudellamaalla 2009–2010

Hankkeen keskeinen toimintamuoto on erityisalueiden kiinteistöillä tehtävät kartoitus- ja neuvontakäynnit. Kiinteistökäyntien kokemusten perusteella laaditaan ohjeistusta ja suosituksia erityisalueiden jätevesienkäsittelyyn sekä kerätään tietoa ns. hajajätevesiasetuksen toimeenpanon tilasta. Lisäksi järjestetään koulutustilaisuuksia ja välitetään tietoa alan ajankohtaisista asioista asukkaille, kuntaviranomaisille sekä muille alan toimijoille.

Tavoitteet:
  • kannustaa kiinteistönomistajia uusimaan jätevesijärjestelmänsä vesiensuojelun kannalta edistyksellisellä tavalla
  • luoda Länsi-Uudenmaan olosuhteisiin sopiva toimintamalli hajajätevesiasetuksen soveltamiseksi painottaen vesiensuojelun ja maankäytön suunnittelun kannalta erityisiä alueita, kuten pohjavesialueet, ranta-alueet ja tiiviisti rakennetut alueet
  • priorisoida alueella tehtävää työtä ja mallintaa järkevimmät toimintatavat vuotta 2014 ja sen jälkeistä tilaa ajatellen.
Julkaisut:

LINKKI 2011

Hankkeessa, arvioidaan ja parannetaan jätevesineuvontatyön vaikuttavuutta. Hankkeen toimintaan kuului mm.:

  • kerätä palautetta vuonna 2010 tehdyistä kartoitus- ja neuvontakäynneistä
  • arvioida palautteen perusteella toimintatavan vaikuttavuutta
  • kehittää kartoitus- ja neuvontakäyntien toimintamallia eteenpäin kerätyn palautteen ja kokemuksen perusteella
  • testata täydennettyä toimintamallia alueen kiinteistöillä.

Toimintatapojen testauksen ja kehittämisen ohella hanke jatkoi alueella kuntien yhteistyön koordinointia ja neuvonta- ja tiedotustyötä, jossa otettiin käyttöön myös uusia, kevyempiä viestinnän menetelmiä. Hankkeella riittikin tehtävää jätevesineuvonnan saralla juuri, kun lainsäädäntöön tehtiin uudistuksia, jotka vaikuttivat sekä haja-asutusalueiden asukkaiden, että kuntien ja muiden toimijoiden velvoitteisiin.

Rahoitus:

Hanketta rahoittavat alueen kunnat (Hanko, Inkoo, Karjalohja, Karkkila, Lohja, Nummi-Pusula, Siuntio ja Vihti) ja Uudenmaan liitto.

Julkaisut:

LINKKI 2012–2019

LINKKI-hankkeissa, toteutettiin puolueetonta ja laadukasta jätevesineuvontaa haja-asutusalueilla. Pääpaino neuvonnassa on ollut kiinteistökohtaisten kartoitus- ja neuvontakäyntien suorittaminen sekä yleinen tiedotus haja-asutuksen jätevesiasioista.

Hankkeissa kartoitus- ja neuvontakäyntien kohteet valittiin yhdessä Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa jätevesien käsittelyn kannalta herkiltä alueilta. Kohdekiinteistöjen omistajiin otettiin yhteyttä kirjeitse ja ehdotettiin käynnille aikaa. Kartoitus- ja neuvontakäynnillä käytiin nykyinen jäteveden käsittelyn tilanne läpi, ja annettiin räätälöidyt ohjeet etenemiseen suullisesti ja kirjallisesti. Käynnillä asukas sai myös kirjallisen arvion järjestelmänsä uudistamistarpeesta.

Hankeet liittyvät Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesi-strategioihin 2009–2013 ja 2014–2021 sekä ympäristöministeriön valtakunnalliseen jätevesi-neuvontaan. Hankkeiden toiminta perustuu Uudenmaan liiton rahoittamissa hankkeissa kehitettyyn toimintamalliin.

Rahoitus:

Hankeita rahoittavat alueen kunnat (Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi (2014 alkaen), Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti) ja Uudenmaan ELY-keskus.

Julkaisut:
Jätevesijärjestelmät vaativat huoltoa ja hoitoa ympäri vuoden

Jätevesijärjestelmät vaativat huoltoa ja hoitoa ympäri vuoden

Jätevesijärjestelmän huolto on tärkeä osa kiinteistön ylläpitoa, joka kannattaa ottaa säännöllisesti tehtäväksi toimenpiteeksi ympäri vuoden. Kesän jälkeen, ennen lumipeitteen tuloa on hyvä huoltaa ja tarkistaa jätevesijärjestelmän kunto ja toimivuus.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet