Valitse sivu

Veikkolan vesistökunnostus

Veikkolan vesistökunnostus

Veikkolan vesistökunnostus -hanke käynnistyi vuonna 2018 tavoitteena määrätietoinen ja pitkäaikainen kunnostustyö Pohjois-Kirkkonummen Veikkolan alueen vesistöjen veden laadun ja ekologisen tilan parantamiseksi. Veikkolan alueen järvistä Kaljärvi on ekologiselta tilaltaan arvioitu vuonna 2019 välttäväksi ja Lamminjärvi ja Perälänjärvi tyydyttäviksi. Kaljärveen on kohdistunut pistekuormitusta Veikkolan jätevedenpuhdistamosta vuoteen 1991 asti ja järveen on vielä viime vuosinakin päätynyt satunnaisesti jätevesijärjestelmän vuotoja. Kaikki kolme Veikkolan järveä ovat reheviä.

Hanke toimii pilottina muille kunnostusta vaativille Kirkkonummen järville ja vesistöille. Kyseessä on erittäin laajalla yhteistyöpohjalla toteutettava kokonaisuus – mukana ovat Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojelu ja Kirkkonummen Vesi, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, osakaskunta Veikkolan vedet sekä Veikkolan vesiensuojeluyhdistys Kirves ry. Hankkeessa on osallistettu laajasti alueen toimijoita sekä kuntalaisia. Tavoitteena on jatkaa järvien kunnostustyötä tehdyn kunnostussuunnitelman linjausten pohjalta ja varautua lisäselvityksin mahdollisiin radikaalimpiinkin käsittelyihin. Radikaalimpia menetelmiä saatetaan harkita, mikäli lähivuosina todetaan, etteivät hoitokalastuksen tehostaminen ja muut esitetyt keinot tuo riittävän nopeasti näkyvää parannusta järvien tilaan.

Hankkeen rahoitus

Hanketta koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry ja hankkeesta on tehty yhteistyösopimus hanketta rahoittavan Kirkkonummen kunnan kanssa. Hankkeen kokonaisbudjetti vuodelle 2019 oli 120 000 €, mistä 50 % oli omarahoitusta ja loppuosaa haettiin ELYstä avustuksena. Hanke jatkuu vuonna 2020 ja Kirkkonummen kunta on osoittanut hankkeelle 60 000 euron avustuksen, jota vastaan on haettu ELY-keskuksen avustusta.

Kunnostussuunnitelma ja lisäselvitykset:

 • Kalljärven, Lamminjärven ja Perälänjärven kunnostussuunnitelman laadinta 2018
 • järvien vedenlaadun, kasvi- ja eläinplanktonin, pohjaeläimistön ja kalaston tutkiminen sekä hulevesien laadun selvittäminen 2018–2020
 • sisäisen kuormituksen selvittäminen sedimenttitutkimuksin 2020
 • haja-asutuksen ja viemäriverkon tietojen täydentäminen rakennus- ja huoneistorekisteriin 2019
 • järvien välisten lasku-uomien kuormitus 2019.

Ulkoisen kuormituksen vähentäminen:

 • hevostallien neuvonta 2019
 • maa- ja metsätalouden yhteistyöverkoston rakentaminen ja muun muassa pellonpiennartilaisuudet 2020
 • hulevesikuormituslaskennan kehittäminen 2019–2020
 • viemäriverkostoon liittymättömien kiinteistöjen motivointi liittymiseen, 2019–2020
 • viemäriverkostoon kuulumattomien kiinteistöjen jätevesineuvonta, Linkki-hanke.

Sisäisen kuormituksen vähentäminen:

 • hoitokalastukset 2018–2020
 • haukikantojen tilanne kutualueiden osalta 2020
 • petokalatoimien suunnittelu 2020
 • ravintoverkkokunnostuksen jatkotoimet ja tehostamismahdollisuudet 2020.

Virtavesikunnostus:

 • Lamminojan kunnostussuunnitelma 2020
 • Lamminojan uomakunnostus ja vaellusesteiden poisto 2020.
Julkaisut ja raportit
Tapahtumat

Käynnistystilaisuus 29.8.2018 Eerikinkartanossa

Esitykset:

Hankkeen tilannekatsaus 21.5.2019 Eerikinkartanossa

Esitykset:

Katja Pellikka

Katja Pellikka

Position

Veikkolan vesistöhankkeen vuoden 2020 loppuraportti paljastaa uutta tietoa järvien sisäisestä ja ulkoisesta kuormituksesta

Veikkolan vesistöhankkeen vuoden 2020 loppuraportti paljastaa uutta tietoa järvien sisäisestä ja ulkoisesta kuormituksesta

Veikkolan vesistöhankkeessa saatiin vuosina 2020–2021 päätökseen useita merkittäviä osahankkeita, joista tärkeimpinä sisäisen kuormituksen selvitys, ulkoisen kuormituksen tarkentaminen päivitetyin hulevesituloksin sekä Lamminojan kunnostus ja nousuesteiden poisto. Kaljärven tehokalastuksessa päästiin merkittäviin särkikalojen poistomääriin – hyvin lähelle laskennallista tavoitetasoa. Näistä ja monista muista hankkeen aikana tehdyistä toimenpiteistä voi lukea juuri julkaistusta Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) koordinoiman Veikkolan vesistöhanke 2020 -hankkeen loppuraportista.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet