Valitse sivu

Veikkolan vesistöt

Veikkolan vesistöt 2019

Veikkolan vesistöhanke käynnistyi vuonna 2018 tavoitteena määrätietoinen ja pitkäaikainen kunnostustyö Pohjois-Kirkkonummen Veikkolan alueen vesistöjen veden laadun ja ekologisen tilan parantamiseksi. Veikkolan alueen järvistä Kaljärvi on ekologiselta tilaltaan arvioitu vuonna 2013 huonoksi ja Lamminjärvi ja Perälänjärvi tyydyttäviksi. Kaljärveen on kohdistunut pistekuormitusta Veikkolan jätevedenpuhdistamosta vuoteen 1991 asti ja järveen on vielä viime vuosinakin päätynyt satunnaisesti jätevesijärjestelmän vuotoja. Kaikki kolme Veikkolan järveä ovat reheviä.

Hanke toimii pilottina muille kunnostusta vaativille Kirkkonummen järville ja vesistöille. Kyseessä on erittäin laajalla yhteistyöpohjalla toteutettava kokonaisuus – mukana ovat Kirkkonummen kunta ja Vesilaitos, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry., osakaskunta Veikkolan vedet sekä Veikkolan vesiensuojeluyhdistys Kirves ry.

Veikkolan vesistöhankkeessa päivitettiin vuonna 2018 Kaljärven kunnostussuunnitelma (aikaisempi oli tehty vuonna 2009) ja laadittiin kunnostussuunnitelmat myös Lamminjärvelle ja Perälänjärvelle. Lisäksi hankkeessa muun muassa tutkittiin järvien pohjaeläimistöä, tiealueelta tulevien hulevesien metallipitoisuuksia, koottiin alueen toimijoilta edellisen kunnostussuunnitelman jälkeen tehdyt kunnostustoimet kuten hoitokalastuksen tulokset ja selvitettiin eri kunnostusvaihtoehtoja. Hankkeeseen osallistettiin laajasti alueen toimijoita sekä kuntalaisia. Hankkeen jatkotoimenpide-ehdotuksena tuotettiin esitys vesistöjen jatkokunnostustyölle. Tavoitteena on jatkaa järvien kunnostustyötä tehdyn kunnostussuunnitelman linjausten pohjalta ja varautua lisäselvityksin mahdollisiin radikaalimpiinkin käsittelyihin. Radikaalimpia menetelmiä saatetaan harkita, mikäli lähivuosina todetaan, etteivät hoitokalastuksen tehostaminen ja muut esitetyt keinot tuo riittävän nopeasti näkyvää parannusta järvien tilaan.

Vuonna 2019 vähennetään järvien ulkoista kuormitusta hevostallien neuvonnalla ja yhteydenotoin kiinteistöihin, jotka eivät ole vielä liittyneet viemäriverkostoon. Viemäriverkoston toiminta-alueen ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesineuvontaa ja järjestelmien kunnostamisen edistämistä tehdään erillisen Linkki-hankkeen toimesta. Haja-asutuksen ja viemäriverkon tietoja täydennetään rakennus- ja huoneistorekisteriin, jotta järvien kuormitustiedot olisivat mahdollisimman luotettavia. Taajama-alueen hulevesikuormitusta tullaan tutkimaan ja tietoja tullaan käyttämään kuormitusmallin parantamiseen.

Jokaisesta järvestä tutkitaan veden laatua ja ravintoverkkokunnostuksen mahdollisuuksia. Näihin tutkimuksiin sisältyy ravinne- ja muiden vesikemiallisten tulosten lisäksi kasvi- ja eläinplanktontutkimuksia sekä koekalastuksia, jotta kalastosta saadaan tarkempi kuva. Järvien sisäistä kuormitusta selvitetään tihennetyllä näytteenotolla kesän 2019 aikana. Lisäksi lasketaan järvien välisten lasku-uomien ravinnekuormitus. Loppuvuodesta tullaan tekemään johtopäätökset tuloksista sekä suunnitellaan järvien kunnostuksen jatkotoimet. Tutkimusten laajuus tarkentuu ELY-keskukselta saatavan avustuksen suuruuden mukaan.

Varsinaiset kunnostustoimenpiteet aloitetaan tehokalastamalla Kaljärveä loppukesällä 2019. Lisäksi osakaskunnat niittävät Perälänjärveä avoimen vesipinnan lisäämiseksi.

Hankkeen rahoitus

Hanketta koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry ja hankkeesta on tehty yhteistyösopimus hanketta rahoittavan Kirkkonummen kunnan kanssa. Hankkeen kokonaisbudjetti vuodelle 2019 on 120 000 €, mistä 50 % on omarahoitusta ja loppuosaa haetaan ELY:stä avustuksena.

Julkaisut ja raportit
Tapahtumat

Käynnistystilaisuus 29.8.2018 Eerikinkartanossa

Esitykset:

Hankkeen tilannekatsaus 21.5.2019 Eerikinkartanossa

Esitykset:

Jaana Pönni

Jaana Pönni

toiminnanjohtaja
verksamhetsledare
jaana.ponni(at)luvy.fi
0505751738

Katja Pellikka

Katja Pellikka

Position

vesistöasiantuntija
vattendragssakkunnig
katja.pellikka(at)luvy.fi
0504754452

Mitä asiakkaamme sanovat LUVYstä?

Mitä asiakkaamme sanovat LUVYstä?

“Tekevät arvokasta ja tärkeää työtä ympäristön eteen.” -Risto Martti / Google-arvostelut

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet