Valitse sivu

Julkaisu 19/2021

Hormajärven vesistökunnostus 2020–2022 -hankkeessa toteutettiin nykyisen Hormajärven hoito- ja kunnostussuunnitelman toimenpidesuosituksia. Hankkeen toimenpiteet muodostivat kolme osakokonaisuutta: hoitokalastuksen vaikutusten arvioinnin, syvännehapetuksen vaikutusten arvioinnin sekä tarkastelun ulkoisen kuormituksen hallinnan parantamisesta. Hormajärven vesieliöstön tilan selvitykset osoittivat, että kasviplanktonin ja eläinplanktonin tila on erinomainen. Eläinplanktonilla on hyvä kyky säädellä kasviplanktonin määrää. Syvännepohjaeläinten tila sen sijaan on tyydyttävä hapetuksesta huolimatta. Kalaston tila on edelleen niukasti tyydyttävä, mutta vaikuttaa kehittyvän parempaan suuntaan. Hoitokalastusta voi edelleen Hormajärvellä suositella fosforin poistamiseksi ja kalakannan rakenteen parantamiseksi. Syvännehapetuksen seuranta osoitti, että vaikka hapetusta tauottamalla länsisyvänteen fosforipitoisuus nousi merkittävästi, sillä ei ollut vaikutusta pinnan valaistun kerroksen fosforipitoisuuteen, eikä levämääriin. Vähäisten hyötyjen vuoksi hapetusta suositellaan keskeytettäväksi ja varat ohjata muihin kunnostustoimiiin. Ulkoisen kuormituksen selvitys paljasti, että maatalous on edelleen merkittävin ravinnekuormittaja, mutta myös haja- ja loma-asutuksella on merkitystä (mm. 15 % fosforikuormasta) ja vähentämispotentiaalia. Tarkemman maastokartoituksen yhteydessä kierrettiin jo olemassa olevia vesiensuojelurakenteita sekä mm. mallin ehdottamia kosteikkopaikkoja ja löydettiin kunnostus- ja parannustarpeita. Hapetuksen lopettamisesta koituva vuosittain säästö kannattaisi ohjata valuma-alueella tehtäviin toimiin. Hormajärven veden laatu on paranemaan päin, mutta valuma-alueelta tuleva kuormitus on ilmastonmuutoksen skenaarioiden mukaan kasvamassa. Toimenpidevalikoimasta kyseeseen voisivat tulla etenkin kosteikot, kaksitasouomat, maanparannusaineet (viljelyssä olevilla pelloilla) ja jatkuva kasvipeitteisyys pelloilla. Kosteikkojen toteuttamista haukikosteikkoina kannattaa lisäselvittää. Petokalojen suhteellista osuutta kalastastosta kannattaa pyrkiä nostamaan kalastusta säätelemällä ja lisääntymis- ja elinalueita parantamalla.