Valitse sivu

Julkaisu 3/2022
Juha-Pekka Vähä, Joonas Tammivuori

Mustionjoen kahteen alimmaiseen voimalaitospatoon, Åminneforsiin ja Billnäsiin, rakennettiin kalatiet vuosina 2018–2019. Ne avattiin toukokuussa 2020, mikä palautti vaellusyhteyden mereltä Mustionjoen pääuomaan ja sen sivupuroihin.

Kalateille on laadittu kalatalousviranomaisen hyväksymä seurantasuunnitelma, jonka mukaisesti Åminneforsin kalatietä käyttävien kalojen määrää ja lajijakaumaa seurattiin vuonna 2021. Seuranta toteutettiin vuoden 2020 tavoin VAKI-kalalaskurilla ja videokameralla. VAKI-laskurilla seurattiin kalojen määrää, kokoa, kulkusuuntaa ja ajankohtaa. Videokuvan avulla tunnistettiin kalalajeja. Lisäksi seurantalaitteiden huollon ja kalatien tyhjentämisen yhteydessä kalatie tarkastettiin säännöllisesti.

Seurantakauden 2021 aikana tehtiin kalatieltä 1 148 kalahavaintoa. Näistä 78 % kulki laskurin läpi ylävirtaan. Havaintojakauma oli pääpiirteissään vuoden 2020 seurantakauden kaltainen: alkukausi aina kesäkuun puolelle oli vilkas. Toukokuun aikana tehtiin lähes puolet koko seurantakauden havainnoista. Kalatieltä tunnistettiin vuonna 2021 11 eri kalalajia: lohi, taimen, vimpa, särki, salakka, pasuri, ahven, lahna, suutari, hopearuutana ja nahkiainen.

Kalatietä käyttäneiden kalojen todellinen määrä oli havaintomäärää suurempi, koska laskuriseurannassa oli käyttökatkoja kauden aikana. Käyttökatkoista huolimatta kokonaiskalamäärä jäi vuonna 2021 huomattavasti (> 30%) pienemmäksi vuoden 2020 seurantajaksoon verrattuna. Luontaisen vaihtelun lisäksi kalamäärään kalatiessä saattoi vaikuttaa myös lähes koko seurantajakson kestänyt voimalaitoksen huoltotyö. Voimalaitoksen ollessa kiinni joen virtaama johdetaan tulvaluukkujen kautta, jolloin kalatien suuaukon sijainti suhteessa päävirtaan on epäedullinen kalatien houkuttelevuuden kannalta. Ohijuoksutus voi heikentää erityisesti päävirtauksen mukaisesti vaeltavien lohien hakeutumista kalatiehen. Lohikalojen määrä olikin vain 35 % vuoden 2020 kalamäärästä. Tunnistetuista lohikaloista taimenia oli 5 ja lohia 7, kun vuonna 2020 vastaavat luvut olivat 2 ja 19.

Mustionjoen kalatieseurantaa jatketaan suunnitelman mukaisesti vuonna 2022 jolloin vuoden 2021 lopulla päättyneen turbiinien ja automaation uudistamistyön jälkeen Åminneforsin voimalaitoksen on tarkoitus toimia normaalisti ensimmäistä kertaa koko seurantajakson ajan. Suunnitelmassa on lisäksi aloittaa seuranta myös Billnäsin voimalaitoksen kalatiessä.