Valitse sivu

Julkaisu 4/2021

Föreningen gjorde under det gångna året traditionellt arbete genom, att bidra med rådgivning och genom att delta i olika evenemang, som arrangör och som föreläsare inom ramen för föreningens resurser. Till följd av coronasituationen arrangerads färre evenemang än under tidigare år och de ordnades i de flesta fall som distansevenemang. Under år 2020 fortsatte den aktiva informationsverksamheten om föreningens verksamhet och föreningen gav under året ut cirka 70 meddelanden om aktuella saker.

Utöver huvudsidan www.luvy.fi har föreningen en separat websida med uppgifter om vattnens kvalitet på sidan www.vattnenskvalitet.fi. Tillsamman med medlemskåren samarbetade man såsom tidigare genom, att arrangera olika sammankomster med de olika medlemsgrupperna. Dessa sköttes emellertid nu som Teams möten. Föreningen är även aktivt med på de sociala medierna såsom Facebook, Instagram, Twitter och Linkedln.

På den affärsmässiga sidan fortsatte uppföljningen av tillståndet i regionalt viktiga vattendrag i form av omfattande samkontroller. I flera samkontroller har kontrollprogrammen bantats ner betydligt till följd av, att belastningen och de kontrollskyldigas antal har minskat. Beträffande kontrollerna har man främjat uppkomsten av större kontrollhelheter. Rapporteringen av Sjundeå å:s och Pickalavikens samkontroller har nu förenats till en gemensam årsrapport och samma sak gäller Lojo sjös och Svartåns och Pojovikens årsrapportering. Såsom tidigare gjordes en hel del kontrollundersökningar, som de av punktbelastarna beställda obligationskontroller samt även som helt frivilliga undersökningar på uppdrag av kommunerna och övriga aktörer. Kontrollen av reningsverken och rådgivningen när det gäller driften, fortsatte som ett tätt samarbete mellan kunderna och föreningen.

Tillsammans med områdets kommuner uppgjordes år 2018 Västra Nylands vattenvårdsvision och strategi. Under år 2019 uppgjorde man för samtliga kommuner vattenvårds- och åtgärdsprogram som en del av vattendragsnätverksprojektet. Dessa åtgärdsprogram uppdaterades år 2020 och i dem föreslog man för kommunerna prioritetsförslag för att gemensamt förverkligas under det följande året. Som en strategiskt viktig sak beredde man för kustkommunerna ett förslag till att bereda en kustvattenvision under år 2021.

För visionen Laxfiskarna tillbaka till Svartåns del fick man byggnadsarbetena klara under våren 2020 och i den uppföljning av fiskvägarnas funktion, som beställt från föreningen, kunde man konstatera, att fisk aktivt vandrade längs fiskvägarna. Hiidenvesi sjös restaureringsprojekt fortsatte livligt. Glesbygdsavloppsvattenförordningens övergångstid tog slut 30.10.2019, men vår medlemskår vill fortsätta rådgivningssamarbetet ännu efter det. Dessutom koordinerade man även många andra viktiga projekt såsom Veikkola vattendragsprojekt, som gäller förbättrandet av tillståndet i tre sjöar i Veikkola och i restaureringen av Hormajärvi sjö samarbetade man med sjöns skyddsförening.

Under år 2020 var föreningens resultat starkt positivt. Föreningens omsättning var drygt 3 miljoner euro. Till den stora omsättningen bidrog speciellt framgången vid ansökandet av finansiering för restaureringsprojekten samt en livlig verksamhet gällande beställningsundersökningarna