Valitse sivu

Muut pohjavesipalvelut

Muut pohjavesipalvelut

Erillisselvitykset

Teemme asiakkaidemme tarpeiden mukaan erilaisia erillisselvityksiä, jotka voivat olla esimerkiksi likaantuneisuustapauksiin liittyviä selvityksiä, kirjallisuusselvityksiä tai esimerkiksi laajojen lähtöaineistojen kokoamista yhteenvetoraportiksi. Lisäksi teemme erilaisten toimintojen pohjavesivaikutusten arviointia. Erillisselvitykset räätälöidään aina tapauskohtaisesti ja ne voivat sisältää suunnittelutyötä, näytteenottoa, analyyseja ja raportointia.

Erillisselvityksiä voidaan tehdä monenlaisista syistä. Likaantuneisuustapauksissa selvitetään esimerkiksi yksittäisen vuodon tai muun likaantumistapahtuman vaikutuksia ympäristöön. Mikäli pohjavedessä tai maaperässä on todettu haitta-aineita mutta niiden lähde on epäselvä, voidaan asiaa tutkia tarkemmin ja selvittää esimerkiksi kohdealueella sijainneita toimintoja ja koota historiatietoja. Vanhojen toimintojen vaikutuksia ympäristöön ei ole välttämättä tutkittu riittävällä laajuudella esimerkiksi haitta-aineiden osalta, joten erillisselvitysten avulla myös näiden kohteiden ympäristöön kohdistamat vaikutukset voidaan kartoittaa tarkemmin.

Erilaisten selvitysten avulla voidaan tuottaa arvokasta lisätietoa, jonka perusteella esimerkiksi olemassa olevia tarkkailuja voidaan kohdentaa paremmin ja tuoda myös kustannussäästöjä asiakkaalle. Annamme mielellämme lisätietoja, keskustellaan juuri teidän tarpeisiinne sopivista toimenpiteistä!

Suojelusuunnitelmat

Teemme LUVYssa myös pohjavesialueiden suojelusuunnitelmia, joita laaditaan etenkin vedenhankinnan kannalta tärkeille pohjavesialueille. Suojelusuunnitelma on kokoelma ohjeita ja selvityksiä, joiden avulla pohjaveden suojelunäkökohtia voidaan ottaa huomioon mm. maankäytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa. Suojelusuunnitelma voidaan tehdä joko kuntakohtaisesti kattamaan kaikki kunnan tärkeät pohjavesialueet tai vaihtoehtoisesti se voidaan tehdä pohjavesialuekohtaisesti.

Suojelusuunnitelmaan kootaan ajantasainen lainsäädäntö, käytettävissä oleva pohjavesitieto sekä pohjavesialueiden riskinarviointi alueilla sijaitsevien riskikohteiden perusteella. Suunnitelman laajuudesta riippuen pohjavesialueiden havaintoputkiverkostoja voidaan työn kuluessa täydentää ja/tai ottaa vesinäytteitä pohjaveden laadun selvittämiseksi.

Ota yhteyttä, mikäli haluat keskustella suojelusuunnitelman laatimisesta omaan kuntaasi.

Kaivokartoitukset

Infrahankkeiden, kuten tienrakentamisen, yhteydessä tulee yleensä rakentajan selvittää hankealueen yksityiskaivot. Näin voidaan todentaa rakennusurakasta kaivoihin mahdollisesti kohdistuneet haittavaikutukset tai toisaalta osoittaa, ettei haittaa ole aiheutunut. Kokeneet näytteenottajamme kartoittavat kaivot, ottavat niistä vesinäytteet sekä laativat ns. kaivokortit, jotka toimitetaan yleensä myös kaivojen omistajille yhdessä vedenlaatua koskevien tutkimustulosten kanssa. Vesinäytteet tutkitaan lähtökohtaisesti omassa laboratoriossamme.

Heini Loikkanen

Heini Loikkanen

Position

pohjavesiasiantuntija
grundvattensakkunnig
heini.loikkanen(at)luvy.fi
0445285028

Katriina Nummela

Katriina Nummela

Position

ympäristöasiantuntija
miljösakkunnig
katriina.nummela(at)luvy.fi
0445285009

Mitä asiakkaamme sanovat LUVYstä?

Mitä asiakkaamme sanovat LUVYstä?

“Tekevät arvokasta ja tärkeää työtä ympäristön eteen.” -Risto Martti / Google-arvostelut

Vieraslaji isosorsimon torjuntaa kokeillaan Hiidenvedellä pressutuksella

Vieraslaji isosorsimon torjuntaa kokeillaan Hiidenvedellä pressutuksella

Isosorsimo on Hiidenvedellä laajalle levinnyt vieraslaji, joka heikentää vesistön tilaa ja virkistysarvoja. Hiidenveden kunnostus -hankkeessa kokeillaan erilaisia keinoja kasvin torjumiseksi. Vuonna 2018 kasvimassaa poistettiin pilottialueella koneellisesti, ja nyt ruoppausalueen reunoille on asetettu pressut kasvin leviämisen estämiseksi.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet